Nettverksgruppe det offentliges forhold

Innkalling til møte i nettverksgruppen det offentliges forhold til de frivillige organisasjonene. 


Påmelding: ida@frivillighetnorge.no innen 09.06.2017.
Møtet er åpent for representanter fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner.

 

DAGSORDEN

1. Helhetlig frivillighetspolitikk


Frivillighet Norge inviterte en rekke direktorater, KS og kommunal og moderniseringsdepartementet til dialogmøte 17. januar. Målet var å få frem behovet for en mer samordnet og helhetlig tilnærming til den ressursen frivilligheten utgjør i kommunene fra det offentliges side. Dette har de siste årene vært et satsningsområde for Frivillighet Norge der et av hovedvirkemidlene har vært å tilby kommuner bistand til å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk i dialog med frivillige organisasjoner lokalt. Frivillighet Norge gir en kort oppdatering på kontakten med direktoratene.

 

2. Forslag til høringssvar til Brochmann-2 utvalget

 

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring er sendt på høring. Frivillighet Norge planlegger å sende høringssvar med fokus på frivillighetens rolle i integreringsarbeidet. Dette vil bli diskutert på møtet og det blir anledning til å komme med innspill. 


3. Eksempler til Frivillighet Norges 11 krav til forenkling 


Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. På nettverksmøtet ønsker vi å hente inn eksempler som kan illustrere hvordan disse utfordringene manifesterer seg konkret.

 


 

  • Tid: 13. juni
    13.30-15.00
  • Sted: Frivillighet Norges sekretariat, Øvre Slottsgate 2b, møterom nede til høyre