Nettverksgruppemøte om Fritidskortet og fylkeskommunal frivillighetspolitikk

Regjeringen har i Granavoldenplattformen varslet at det skal innføres “et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Vi ønsker innspill fra våre medlemmer på hva vi skal spille inn i prosessen rundt utviklingen av dette kortet. (OBS ikke på vårt kontor)

I regjeringserklæringen står det at fritidskortet skal kunne "benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.”

Vi mener målet for fritidskortet i Norge må være å gjøre det mulig for alle å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, i tråd med Fritidserklæringen. Det norske fritidskortet må ta utgangspunkt i hvordan frivilligheten fungerer i Norge. Vi kan lære mye av erfaringene fra Island, men den islandske løsningen kan ikke kopieres. Vi har publisert noen foreløpige kommentarer her, og vi forventer å bli involvert i utviklingen av kortet. Derfor er det ønskelig med innspill fra våre medlemmer til vårt videre arbeid med dette.

Ny rapport om fylkeskommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge har de siste årene fokusert mye på frivillighetspolitikk i fylkeskommunene og hvordan fylkeskommunene kan legge til rette for at kommunene utvikler en helhetlig frivillighetspolitikk. En viktig årsak er at endringer i kommune- og regioninndelingen med tilhørende roller og oppgaver som kommune og regionreformen medfører, også berører frivillig sektor. Frivillighet Norge har gjennomført en kartlegging i alle fylker som gir et helhetlig bilde av hvilke strukturer for samarbeid fylkeskommunene har med frivilligheten. I tillegg gir den svar på hvor ansvaret for dialog og samarbeid med frivilligheten er plassert, hvilke tilskudds- og støttefunksjoner som finnes og hvordan fylkeskommunene har involvert frivillig sektor i sammenslåingsprosessen knyttet til regionreformen. I rapportens kapittel 2 blir hovedfunnene og Frivillighet Norges anbefalinger presentert. I nettverksmøtet ønsker vi innspill fra våre medlemmer om:

  • Frivillighet Norges anbefalinger er dekkende for de behovene som finnes i våre medlemmers fylkeslag/ regionsledd?
  • Det er noen av anbefalingene som bør vektlegges spesielt når vi kommuniserer med fylkeskommunene.

Sted: Lagsrommet hos Bygdeungdomslaget i Oslo, se kart her
Tidspunkt: 28. mars klokka 12:00-14:00
Servering: Kaffe, te og litt bakevarer

Påmelding her.