Brev til KUD om momsordningen 11.5.10

Publisert   | Sist oppdatert 

Kulturdepartementet (KUD)                                                                10. mai 2010­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Postboks 8030 Dep­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

0030 OSLO­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ad merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillig sektor­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vi viser til Kulturministerens innlegg under stortingsdebatten om representantforslag om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor 3. mai i år, hvor det om merverdiavgiftskompensasjons-ordningen blir sagt at det ”kommer et nytt regelverk på plass i løpet av første halvdelen av juni i år.”

Den nye momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner har vært på høring med høringsfrist 22. mars i år. I høringsnotatet skriver Kulturdepartementet at søknadsfristen i 2010 planlegges satt 1. august. Frivillighet Norge har i sin høringsuttalelse til Kulturdepartementet bedt om at søknadsfristen settes enten 31. august eller 1. september. Når det nå viser seg at forskriften kommer i første halvdel av juni og opplæringsrunden som Lotteritilsynet skal gjennomføre med organisasjonene først vil være ferdig gjennomført 24. juni, ber vi om at fristen for å søke momskompensasjon i 2010 utsettes til 15. september. 

Begrunnelsen for vår anmodning er følgende:

  • Dersom søknadsfristen settes 1. august vil det få som konsekvens at en del organisasasjoner av praktiske årsaker ikke klarer å ta del i ordningen i år. Som eksempel på slike praktiske årsaker nevnes at organisasjonens revisor ikke er tilgjengelig i juli pga. sommerferieavvikling og/eller at regnskapsføreren (som kan være betalt eller frivillig) ikke er tilgjengelig av samme årsak.
  • Dersom søknadsfristen settes 1. august vil mange organisasjoner også antakelig søke lavere kompensasjon enn de reelt sett har krav på fordi tiden til å hente inn informasjon om momskostnadene i lokallagene blir for knapp, og kolliderer med sommerferie-avvikling i lagene.
  • Den korte tiden fra forskriften blir vedtatt og kjent til søknadsfristen løper ut har også som konsekvens at mange av organisasjonene ikke anser muligheten til å velge og søke kompensasjon på bakgrunn av dokumenterte momsutgifter, som reell i år.

På bakgrunn av det ovenstående understreker Frivillighet Norge også at det ikke vil være mulig verken for organisasjonene eller staten å trekke endelige konklusjoner om hvordan moms-kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner fungerer på bakgrunn av erfaringene som gjøres i 2010, som er år 1 i ordningen. Oppsummeringer, konklusjoner og forpliktende valg av søkemodell osv. må derfor utstå til etter at år 2 i ordningen er avsluttet.

Avslutningsvis vil vi gjenta vår anmodning om at staten gir en garanti for at alle organisasjoner som tok del i den gamle tjenestemomskompensasjonsordningen må få mulighet til å ta del i den nye momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I høringsnotatet fra KUD ble det foreslått en minstegrense for årlige driftskostnader/størrelse på momsutgifter for å ta del i ordningen. Frivillighet Norge er bekymret for at minstegrensen kan få som konsekvens at organisasjoner som hittil har deltatt i tjenestemomskompensasjonsordningen nå kan bli stengt ute. 

Vennlig hilsen 

Birgitte Brekke

Generalsekretær