Svar fra KKD ad forespørsel om møte, desember 2009

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge                                                                            03.12.2009

Momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner

Det vises til arbeidet i det hurtigarbeidende utvalget nedsatt av Kultur- og kirkedepartementet i juni 2009 angående ny momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Utvalget har hatt 3 møter i perioden, 25. juni, 17. august og 16. september. Konklusjonene fra utvalget, deriblant modellene for kompensasjon er nedfelt i Prop. 1 S (2009-2010).

Detaljer som ikke ble ferdigstilt i utvalget vil bli sendt på høring til sektoren. I Prop. 1 S heter det: det vil bli fastsatt retningslinjer i tråd med Økonomireglementet i staten som vil bli sendt på høring til frivillig sektor. Departementet tar sikte på utsendelse av høringsnotatet medio januar 2010 med en høringsfrist på 2 måneder. Ordningen vil formelt tre i kraft 1. januar 2010, noe som innebærer at 2010 vil være det første året det vil bli foretatt utbetalinger. Det legges opp til en søknadsfrist tidligst 1. juli i 2010.

Departementet anser utvalgets arbeid som avsluttet med framlegging av statsbudsjettet for 2010, og vil takke Frivillighet Norge for sentrale bidrag og innspill i prosessen med å utforme en ny momskompensasjonsordning.

Det er ønskelig med en fortsatt nær dialog med frivillig sektor, deriblant Frivillighet Norge i den videre prosessen med å ferdigstille administrative detaljer i ordningen. I denne forbindelse vil departementet invitere til administrative møter etter behov.

Representantene i utvalget vil i løpet av nærmeste framtid bli invitert til et møte i departementet for en orientering om videre framdrift i saken og aktuelle problemstillinger knyttet til ordningen.

Likelydende brev er sendt Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 

Med hilsen

Birgitte Lange e.f.

ekspedisjonssjef

Anne Sletmo

seniorrådgiver