Innspill til SV i anledning statsbudsjettet for 2014

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge kom med følgende innspill på SVs åpne møte om statsbudsjettet 8. februar 2013:

Innspill til SV i anledning statsbudsjettet for 2014

Frivillighet Norge takker for anledningen til å komme med innspill til neste års statsbudsjett. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for over 275 store og små frivillige organisasjoner, som til sammen representerer mer enn 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet. For å ivareta den høye deltakelsen, og det store mangfoldet, i frivillig sektor i Norge, kreves en helhetlig frivillighetspolitikk med flere ulike grep.

1. Fortsett opptrappingen av momskompensasjonsordningen

Frivillighet Norge er svært glad for at potten som er avsatt til momskompensasjon for frivillige organisasjoner økte fra 627 500 000 kr i 2012 til 948 208 000 kr i 2013. Frivillighet Norge anser dermed at momskompensasjonsordningen er tilbake på sporet. Ordningen ble lovet innfaset til 1,2 mrd kr i 2014 i takt med kulturløftet i statsbudsjettet for 2010. Frivilligheten forventer at løftet vil bli innfridd og at ordningen vil bli tilført 250 mill kr i statsbudsjettet for 2014. På sikt må målet være rammen blir stor nok til å dekke organisasjonene sine momsutgifter krone for krone.

2. Styrk skattefradragsordningen for gaver

Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner er både økonomisk og prinsipielt viktig for de frivillige organisasjonene. I 2010 ble 2,4 mrd kr kanalisert fra private givere til organisasjonene gjennom ordningen. I underkant av 500 organisasjoner deltar i ordningen. Gjennom skattefradraget signaliserer staten at den mener det er viktig at befolkningen støtter frivillig sektor. Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner har stått uendret på 12 000 kr siden 2005. Frivillighet Norge mener det er viktig at dette frivillighetspolitiske virkemiddelet videreutvikles. Spesielt tror vi at en videreutvikling kan gi organisasjonene økte gaveinntekter fra bedrifter. Vi foreslår at:

  • Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver økes til 100 000 kr for bedrifter
  • Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver økes til 20 000 kr for privatpersoner
  • Skattefradragsordningen for gaver åpnes for lokale organisasjoner gjennom Frivillighetsregisteret

3. Øk driftsstøtten til Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har vokst betydelig siden etableringen i 2006. Vi har økt fra 60 til 275 medlemmer, og antallet saker vi håndterer har også økt betydelig. Driftstilskuddet fra KUD er grunnstammen i finansiering av Frivillighet Norge. I tillegg har vi en medlemsfinansiering på 2 millioner kr. Siden 2009 har tilskuddet kun blitt regulert med et beløp tilsvarende forventet prisøkning. Kontingentnivået avhenger av medlemmets inntekter, slik at både store og små organisasjoner skal ha en reell mulighet til å delta. Likevel opplevde vi i 2012 å miste medlemmer på grunn av at det er for dyrt å være medlem. Vi ønsker ikke å være et samarbeidsforum bare for ressurssterke organisasjoner.

Frivillighet Norge søkte for 2013 om 5 millioner kr. i driftsstøtte, men ble i statsbudsjettet for 2013 tildelt 4,539 mill. Vi ber om at regjeringen i 2014 øker bevilgningen til 5,2 mill., slik at vi kan håndtere den økte arbeidsmengden som følge av etterspørsel fra både medlemmer og staten, uten å måtte øke medlemskontingenten og dermed risikere at flere ressurssvake organisasjoner melder seg ut.

4. Styrk tilskudd til studieforbund

Mange frivillige organisasjoner er medlemmer i studieforbund og mottar tilskudd fra disse til opplæringsaktiviteter. Det dreier seg om alt fra førstehjelpskurs til musikk- og dramaopplæring. Frivillighet Norge er bekymret over at studieforbundene mottar stadig færre tilskuddskroner til fordeling. Denne tendensen har vart siden 2008, og den har ikke endret seg etter at ny lov om voksenopplæring i 2010 ga studieforbundene større og flere mål og forpliktelser. Reduksjonen i tilskuddene til studieforbundene betyr en svekking av en viktig rammebetingelse for svært mange frivillige organisasjoner som er medlemmer i studieforbund. Frivillighet Norge ber om at tilskudd til organisasjonenes opplæringsvirksomhet styrkes i statsbudsjettet for 2014.