Notat til Familie- og kulturkomiteen om Statsbudsjettet 2011

Publisert   | Sist oppdatert 

Til Familie- og kulturkomiteen

Oslo 25.10 2010

Notat om Prop 1 S (2010-2011) Kulturdepartementets fagproposisjon

1. Ad. kap 315, post 70 Mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner

Søknadsprosessen

Ordlyden i forskriften som etablerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner ble kjent for de frivillige organisasjonene da den ble vedtatt 7. juni. Søknadsfristen var 1. august, men ble utvidet til 1. september. Medlemmene i Frivillighet Norge antar at de i snitt har levert søknad om ca 30 % lavere kompensasjonsbeløp enn de reelt har grunnlag for. Hovedårsakene til dette er:

  • At organisasjonene har hatt for knapp tid til å samle inn nødvendige søknader/dokumentasjon fra lokal- og regionalledd
  • At kravet om at regionalleddene må har revisorbekreftelse på søknaden fører til at det ikke lønner seg for mange regionalledd å delta i ordningen. Dette gjelder selv om KUD allerede like etter at forskriften ble vedtatt besluttet å frita regionalleddene for revisjonsplikt på årsregnskapene for 2009.

Flere barne- og ungdomsorganisasjoner rapporterer at de opplever selv den forenklede søknadsmodellen som byråkratisk, kostnadskrevende (krav til revisorattest også for regionale ledd) og at det er høye krav til oppbevaring av dokumentasjon også i lokale og regionale ledd.

Pottens størrelse

Regjeringen har lagt 608 millioner kroner i den rammestyrte momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoners innkjøp av varer og tjenester. Dette er en økning på 212 millioner kroner i forhold til 2010. Da momskompensasjonsordningen ble lansert i juni 2009 oppfattet organisasjonene at potten skulle trappes opp til 1,2 milliarder kroner i den regjeringsperioden vi nå er inne i. Organisasjonene er skuffet over at regjeringen med den opptrappingstakten det i praksis legges opp til signaliserer at den ikke har intensjoner om å oppfylle dette.

Kulturdepartementet opplyser at det kom inn 861 krav om momskompensasjon tilsvarende i alt 1,2 milliarder kroner i år. Dette indikerer betydelig avkortning i momskompensasjonen i år. Det indikerer også at en momskompensasjonspott på 1,2 milliarder kroner ikke vil være tilstrekkelig til å dekke organisasjonenes totale utgifter til moms på innkjøp av varer og tjenester. For at organisasjonene skal få refundert momsen krone for krone må bevilgningen til ordningen økes, eller beløpsbegrensningen for ordningen fjernes.

På denne bakgrunn ber Frivillighet Norge Familie- og kulturkomiteen vedta følgende merknad til kap 315 post 70:

  1. Komiteen registrerer at årets totale søknadssum indikerer at en momskompensasjonspott på 1,2 milliarder kroner kan være for knapp. Komiteen ber om at regjeringen trapper opp ordningen i tråd med de behov som avdekkes.
  2. Komiteen mener det er for tidlig med en helhetlig evaluering av hvordan momskompensasjonsordningen fungerer. Dette bør utstå til det gjort erfaringer også i 2011. Komiteen vil likevel påpeke behovet for at det i samarbeid med frivillig sektor alt nå foretas nødvendige permanente justeringer i ordningen slik at det svarer seg økonomisk for regionalleddene å delta. I samråd med frivillig sektor må det også vurderes ytterligere forenkling og avbyråkratisering av ordningen for at den skal bli lettest mulig tilgjengelig også for barne og ungdomsorganisasjonene.

2. Ad. kap 315 post 77 Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Regjeringen foreslår å sette av 6 860 000 til det virtuelle senteret for forskning om sivilsamfunn og frivillig sektor. Dette er en videreføring på samme nivå som i 2010. Senteret drives i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Det ble opprettet i 2008, og varigheten ble antydet til 3-5 år. Regjeringens budsjettforslag for 2011 gir ingen nye signaler om varigheten.

Frivillighet Norge mener det er positivt at bevilgningen til frivillighetsforskning videreføres. Økt kunnskap er, i følge Stortingsmelding 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, en av regjeringens hovedstrategier for å styrke frivillig sektor. Dette innebærer at man må utvikle et sterkt og mangfoldig fagmiljø knyttet til frivillighetsforskning. Forutsigbare rammevilkår er en viktig betingelse dersom et fagmiljø skal tiltrekke seg, og beholde, dyktige forskere. Frivillighet Norge mener at regjeringen bør styrke bevilgningen til frivillighetsforskning og samtidig gi et tydelig signal om at satsningen har et langsiktig perspektiv. Til sammenligning har regjeringen i Sverige forpliktet seg til å sette av ca 22 millioner SEK årlig i en tiårsperiode fra 2010-2020 til et frivillighetsforskningsprogram.

Frivillighet Norge ber Familie- og kulturkomiteen om å gjøre følgende vedtak om kap 315 post 77:

  1. Kap. 315, post 77 Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor styrkes med 3 140 000 i forhold til regjeringens forslag til totalt 10 000 000 kroner i 2011.
  2. Komiteen vedtar følgende merknad: ”Komiteen understreker betydningen av at satsningen på frivillighetsforskning er langsiktig og bidrar til å bygge opp et sterkt og mangfoldig fagmiljø knyttet til frivillighetsforskning i Norge. Komiteen ber regjeringen forplikte seg til å trappe opp finansieringen av frivillighetsforskningen over en 10-årsperiode.”

Birgitte Brekke

Generalsekretær