Notat til Familie- og kulturkomiteen om statsbudsjettet 2012

Publisert   | Sist oppdatert 

Til familie og kulturkomiteen                                                                             Oslo 24.10.2011

FRIVILLIGHET NORGES INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2012

1. Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, kap 315 post 70

Potten står stille i strid med regjeringens løfte før Stortingsvalget i 2009 

Regjeringen har lagt 627 mill. kr. i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoners innkjøp av varer og tjenester. Dette er en økning på 3,1 % i forhold til 2011, dvs. tilsvarende forventet prisøkning, og er dermed ingen reell økning. Dette er i strid med Kulturministerens løfte til frivilligheten i brev av 16.6.2009, hvor han skriver at momskompensasjonen skal trappes opp til totalt 1,2 mrd kroner i 2014, og at ordningen skal innfases jevnt i perioden 2010-2014. For organisasjonene innebærer løftebruddet at de må omdisponere penger som var planlagt brukt til aktiviteter og ideelle formål, til å dekke momsregningen som de forventet at staten skulle ta til neste år. Særlig gjelder dette lokale lag og foreninger som bruker størsteparten av pengene sine på innkjøp.

Stillstanden i momskompensasjonsordningen vil sammen med den varslede reduksjonen i tippemidlene og reduksjonen i midlene til voksenopplæring som formidles gjennom studieforbundene, føre til at mange lokale lag og foreninger må redusere aktivitetsnivået i 2012.

Frivillighet Norge ber Familie- og kulturkomiteen fremme følgende forslag til kap. 315 post 70:

  • For å innfri løftet til frivilligheten om jevn innfasing av momskompensasjonsordningen i perioden 2010- 2014 må potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner kap. 315 post 70 tilføres ytterligere 100 mill.kr. slik at den økes fra 627 mill kr til 727 mill. kr.
  • Potten må økes med ytterligere 100 mill.kr i revidert nasjonalbudsjett i 2012, slik at potten når den størrelsen som organisasjonene ble lovet, i forbindelse med utbetalingen av momskompensasjon høsten 2012.

2. Frivillighetsregisteret, kap 315 post 74

Målet med Frivillighetsregisteret er å tydeliggjøre frivillig sektor og forenkle samhandlingen mellom frivilligheten og det offentlige på alle nivåer. Registeret ble lansert i desember 2008 uten at all forventet funksjonalitet var på plass. Daværende kulturminister lovet at dette skulle rettes på i ”versjon 2.0”, som skulle lanseres i løpet av 2009. I 2011 har registeret fortsatt vesentlige mangler, og i dag er bare om lag ? av de frivillige organisasjonene i Norge registrert.

Frivilligheten ønsker et velfungerende Frivillighetsregister. Derfor har Frivillighet Norge, LNU og NIF, med støtte fra Kulturdepartementet, gjennomført et forprosjekt om en integrasjons-løsning for Frivillighetsregisteret og de frivillige organisasjonenes sentrale medlemssystemer. De tre organisasjonene mener at en integrasjonsløsning er både mulig og nødvendig for å realisere formålet om forenkling for frivilligheten. For at flest mulig organisasjoner skal kunne bruke løsningen, må den utvikles langs to spor, henholdsvis full og delvis automatisering. Integrasjonsløsningen er ikke omtalt som et prioritert tiltak i statsbudsjettet. De frivillige organisasjonene har imidlertid klare forventninger om at regjeringen vil prioritere å få på plass en integrasjonsløsning i løpet av 2012.

Frivillighet Norge anmoder Familie- og kulturkomiteen om å vedta følgende merknad til kap 315 post 74:

  • For å sikre at målet om forenkling av samhandlingen mellom frivillig og offentlig sektor blir realisert, ber komiteen regjeringen om å prioritere utviklingen av en integrasjons-løsning for Frivillighetsregisteret og de frivillige organisasjonenes sentrale medlemssystemer. Integrasjonsløsningen må utvikles i tett samarbeid med Frivillighet Norge, LNU og NIF.

 3. Høring Prop. 1LS Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet s. 94 flg. Vilkårene for ideelle aktørers institusjonsdrift

Frivillighet Norge er glad for at regjeringen varsler at den vil gjennomføre en rekke tiltak for å sikre at de ideelle non-profitbaserte aktørene på helse og velferdsfeltet fortsatt skal være en del av velferdstilbudet.

Frivillighet Norge anmoder Familie- og kulturkomiteen om å vedta følgende merknad til statsbudsjettet:

For å sikre at de ideelle non-profitbaserte aktørene skal være en del av framtidens velferdstilbud er det viktig at regjeringen i gjennomføringen av de varslede tiltakene:

  • Skiller tydelig mellom kommersielle aktører og ideelle non-profitbaserte aktører i utvikling av avtaleverk og innkjøpsveiledere
  • Tydelig uttaler at det offentlige, når det er aktuelt å kjøpe helse- og velferdstjenester, skal foretrekke å kjøpe av ideelle aktører så fremt disse fins og holder forsvarlig kvalitet
  • Bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere bruker det handlingsrommet lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter åpner for, for å avvikle skjermete anbudskonkur-ranser og inngå direkte innkjøpsavtaler
  • Bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere etterspør den merverdien og den kvaliteten de ideelle aktørene står for nå det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser
  • Bidrar til at det offentlige tar ansvaret for de ideelle aktørenes historiske pensjons-kostnader når det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser, slik at de ideelle og kommersielle aktører konkurrerer på like vilkår
  • Bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere bruker handlingsrommet i lovverket og inngår avtaler med en varighet som skaper den nødvendige forutsigbarheten for at ideelle aktører kan opprettholde stabil drift
  • Inkluderer Frivillighet Norge og andre relevante organisasjoner i etableringen av en rammeavtale for samarbeid mellom offentlig sektor og de ideelle aktørene på helse 

4. Prp. 1LS Skatte-, avgifts- og tollvedtak pkt. 13.3.2. Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner – innføring av ny begrensning for deltakelse i ordningen

For å sikre den norske oppfølgingen av FNs sikkerhetsråds vedtak foreslår regjeringen at Finansdepartementet skal kunne stenge organisasjoner med formål som strider mot sikkerhetsrådets vedtak, ute fra skattefradragsordningen for gaver.

Skattefradragsordningen for gaver legger til rette for at individer kan støtte ”sine saker” og derved bedre organisasjonenes økonomi. Ordningen er dermed like mye en ordning for å motivere befolkningen til sivilsamfunnsdeltakelse som en ordning for å bedre organisasjonenes økonomiske vilkår. Ordningen er et viktig bidrag til et pluralistisk sivilsamfunn. Noe som igjen er avgjørende for et levende demokrati.

Frivillighet Norge mener at forskjellsbehandling av organisasjoner på bakgrunn av en vurdering av om de arbeider for eller mot saker regjeringen arbeider for, er prinsipielt uheldig i et pluralistisk demokrati. Det kan, slik vi ser det, bare forsvares i tilfeller hvor organisasjoner åpenbart arbeider for kriminelle formål.

Frivillighet Norge ber Familie- og kulturkomiteen å vedta følgende merknad til pkt 13.3.2:

Komiteen forventer at Finansdepartementets fullmakt til å nekte organisasjoner å delta i skattefradragsordningen vil bli benyttet unntaksvis og bare i forhold til organisasjoner som åpenbart arbeider for kriminelle formål, og på en måte som ikke levner tvil om at hensynet til opprettholdelse av det pluralistiske demokratiet er styrende i Norge. 

Med hilsen 

Birgitte Brekke

generalsekretær