Notat til høring i Finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 22.05.12

Publisert   | Sist oppdatert 

REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2012 - FRIVILLIGHET NORGES KOMMENTARER

Ad Prop. 112 L (2011-2012) Endringer i skatte- avgifts- og tollovgivinga

  • kap. 15 Den generelle kompensasjonsordningen for merverdiavgift (jfr. Lov nr 108 av 12.12.2003)

De ideelle nonprofitbaserte aktørene på helse- og velferdsfeltet har spilt en viktig rolle som premissleverandører og pådrivere i utviklingen av det norske velferdssamfunnet. De har lange tradisjoner for samarbeid med det offentlige, som det offentlige i følge NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, vil være avhengig av utvide og øke for å dekke framtidens helse- og velferdsbehov. Samtidig reduseres antallet ideelle nonprofitbaserte aktører på helse- og velferdsfeltet. En kartlegging Frivillighet Norge gjorde i 2011 viste at 25 ideelt drevne tilbud var lagt ned de siste par årene.

Regjeringen varsler at den vurderer å foreta presiseringer og evt. avgrensninger i Lov nr 108 av 12. 12. 2003 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Loven har som formål å motvirke at merverdiavgift skal påvirke kommunenes valg mellom å produsere tjenester selv (uten avgift) eller kjøpe tjenestene (med avgift). Dersom presiseringen og avgrensningen knyttet til de private virksomhetenes deltakelse i ordningen som nå vurderes får som konsekvens at ideelle virksomheter som i dag deltar i momskompensasjonsordningen stenges ute, vil det bidra til at ytterligere ideelle virksomheter legges ned.

Frivillighet Norge oppfordrer Finanskomiteen til å vedta følgende merknad:

  • Det offentlige har lange tradisjoner for samarbeid med ideelle nonprofitbaserte virksomheter på helse- og velferdsfeltet, og er avhengig av samarbeidet også i møtet med framtidens velferdsbehov. Samtidig registreres det at antallet nonprofitbaserte virksomheter på helse- og velferdsfeltet synker. Behovet for fortsatt samarbeid mellom det offentlige og nonprofitbaserte virksomheter må derfor tillegges stor vekt i vurderingen av behovet for å presisere og endre bestemmelsene for private virksomheters deltakelse i kompensasjonsordningen for merverdiavgift.

Ad Prop. 110 S Kommuneproposisjonen 2013

  • pkt. 3.2.1 Prosjektskjønn – Kriterier for prosjektskjønnet 2013

Regjeringen foreslår at Fylkesmannen ikke lenger gis anledning til å gi såkalte skjønnstilskudd til utviklings- og fornyingsprosjekter, til andre enn kommuner, fylkeskommuner, KS og andre departementer. Innstrammingen innebærer at organisasjoner og andre aktører ikke lenger kan søke på disse midlene. De må i så fall gjøre det sammen med en av aktørene som nevnes over.

Frivilligheten bidrar blant annet til å gjøre det enklere for flere å delta i samfunnslivet. Derfor er det vanskelig å skjønne hvorfor for eksempel støtten til deltakerprosjekter som skal engasjere førstegangsvelgere faller bort i arbeidet med valgåret 2013, hvor regjeringen har tatt initiativ til feiring av stemmerettsjubileet. Tidligere har bl.a. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fått støtte. Før valget i fjor fikk de støtte til prosjektet Demokratiagenter for å engasjere ungdom i valget gjennom en rekke aktiviteter. LNU fikk til sammen 1 488 000 kroner i prosjektskjønnsmidler til prosjektet, fordelt på 2010 og 2011.

Det er grunn til å tro at innstrammingen kommer på grunn av den negative oppmerksomheten som har vært om statlige tildelinger den siste tiden. Frivillighet Norge har tidligere uttrykt bekymring for at den store medieoppmerksomheten rundt statlige tilskuddsordninger ville føre til overforsiktige myndigheter. Det er trist dersom saksbehandlingsfeil hos det offentlige får som konsekvens at frivillighetens rammebetingelser svekkes. Organisasjonene vil bidra til åpenhet og trygghet rundt offentlige støtteordninger.

Frivillighet Norge oppfordrer Finanskomiteen til å vedta følgende merknad:

  • Frivillige organisasjoner en viktig ressurs i arbeidet for å øke deltakelsen i samfunnslivet og redusere utenforskapet. Frivillige organisasjoner skal kunne søke og få tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen på samme måte som hittil.

 Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner

  • Kap. 315 post 70

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner ble ikke økt i takt med innfasingen av kulturløftet i 2012, slik som regjeringen lovet da ordningen ble innført i Statsbudsjettet for 2010. Frivillighet Norge registrerer med skuffelse at det heller ikke er foreslått økning i momskompen-sasjonspotten i revidert nasjonalbudsjett. Organisasjonene antakelig vil få kompensert knapt 50% av momsutgiftene på innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten i 2012.

Frivillighet Norge oppfordrer Finanskomiteen til å vedtak følgende merknad:

  • Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er et viktig frivillighetspolitisk tiltak som stimulerer til aktivitet i mange ulike deler av frivillig sektor. Ordningen innfases i takt med kulturløftet opp til 1, 2 mrd kr innen 2014.