Handlingsplan for 2016

Innledning

Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. Dette fordrer at frivillige organisasjoner har gode forutsigbare rammevilkår som er egnet til å fremme vekst i frivillig sektor. Frivillighet Norge arbeider for bedre rammebetingelser for frivillige organisasjoner gjennom å:

 • være en synlig og offensiv politisk aktør i saker med bred frivillighetspolitisk relevans, enten initiativet kommer fra sivilsamfunnet, regjering eller storting i tråd med prinsippene som kommer til uttrykk i Frivillighetspolitisk plattform og våre vedtatte verdier
 • følge med på endringer, stimulere til debatt, stimulere til økt frivillig innsats
 • være en kompetansebase for frivillig sektor, organisasjonsdrift og myndighetskontakt, og tilby kurs og veiledning
 • synliggjøre mangfoldet i frivillig sektor og den store viktige innsatsen som organisasjonene bidrar med i samfunnet

I 2016 vil Frivillighet Norge ha spesielt fokus på:

 • kommunal frivillighetspolitikk
 • forenkling og økonomiske rammebetingelser
 • å etablere en nasjonal portal for rekruttering til frivillig arbeid, og fremme deltakelse i frivillighetens inkluderende fellesskap gjennom å promotere portalen

Frivillighet Norge har vedtatt at følgende kriterier skal tillegges vekt når vi skal velge politiske saker vi skal arbeide med:

 • saker organisasjonene kan komme til konsensus om
 • saker vi er i en unik posisjon til å arbeide med - ikke bruke ressurser på saker som sektorparaplyer, eller andre aktører i frivilligheten, håndterer på en god måte
 • frivillighetspolitiske saker som er viktige for medlemmene, og som de ønsker at Frivillighet Norge skal spare dem for arbeid med
 • saker som bidrar til å styrke frivillighetens omdømme og har gjenklang hos folk flest
 • saker som viser at frivillige organisasjoner tar ansvar
 • sørge for at det over tid er bredde i de sakene vi arbeider med
 • saker som bidrar til å forenkle drift av frivillig organisasjon og at det blir enklere å være frivillig i en organisasjon
 • være tålmodige, men også kunne legge bort saker som vi åpenbart ikke vil nå fram med

Frivillighet Norge har også vedtatt at vi i strategiperioden 2014-2018 skal:

 • effektivisere de interne politiske prosessene for å avlaste medlemsorganisasjonene og frigjøre kapasitet
 • skape flere gode møteplasser for dialog mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og det offentlige
 • sette konkrete mål for arbeidet med å bedre organisasjonenes rammebetingelser i våre handlingsplaner
 • utvikle indikatorer og undersøke utviklingen i medlemsorganisasjonenes rammebetingelser
 • holde politikerne enda mer til ansvar for organisasjonenes rammebetingelser
 • bidra med utvikling av verktøy for å forenkle kommunikasjon og stimulere til samarbeid mellom det offentlige og organisasjonene

I 2016 skal Frivillighet Norge prioritere følgende:

Frivilligheten er en samfunnssektor (kap. 3 i Frivillighetspolitisk plattform) 

 • Frivillighet Norge skal fremme helhetlig frivillighetspolitikk gjennom å:
  • følge implementeringen av Regjeringens Intensjonserklæring for samspill med frivillig sektor tett slik at denne blir tatt i bruk og organisasjonene møter de samme holdningene, definisjonene og rutinene i alle departementer.
  • arbeide for at KS i større grad skal sette frivillighetspolitikk på sin dagsorden og bidra til at kommuner og fylkeskommuner ser nødvendigheten av å etablere samarbeidsplattformer og lokale frivillighetspolitikker.
  • arbeide for at flere kommuner vedtar en frivillighetspolitikk, blant annet gjennom å tilby regionale konferanser, kommunebesøk for å motivere politikerne og organisasjonene og holde kick-off for samarbeidet, foredrag, bistand i utvikling av frivillighetsplattformer og kartlegginger av lokal frivillighet.
  • arbeide for at det skal etableres en definisjon av "frivillig organisasjon" som skal brukes i alle regelverk.
  • arbeide for forenkling av samarbeidet mellom organisasjonene og kommunene/fylkeskommunene med utgangspunkt i samarbeidsplattformen vi har etablert med KS.
  • arbeide for forenkling av samarbeidet mellom organisasjonene og staten med utgangspunkt i Frivillighet Norges "Elleve krav til forenkling i frivillig sektor", som ble vedtatt på årsmøtet i 2013.
  • skape attraktive arenaer der organisasjonene kan treffe politikere og andre beslutningstakere, personer som er engasjert i frivillighetens kår, og utveksle ideer og erfaringer med andre organisasjoner. Eksempler på slike møteplasser er Topplederkonferansen, Frivillighetens spørretime, Frivillighetsprisutdelingen og generalsekretærfrokoster.
  • delta på Arendalsuka for å synliggjøre frivillig sektor overfor politikere og beslutningstakere, og legge til rette for at medlemsorganisasjonene også kan synes på denne arenaen.
  • sette lovpålegging av kommunal frivillighetspolitikk på dagsorden fram mot Stortingsvalget i 2017.
 • Frivillighet Norge skal styrke kunnskapen om frivillig sektor gjennom å:
  • arbeide for at forskning på frivillig sektor og frivillig aktivitet gis høy prioritet i budsjettarbeidet i Regjering og Storting.
  • arbeide for at satellittregnskapet for frivillig sektor videreutvikles og viser ulike inntektskilder.
  • arbeide for at forskning på frivillig sektor imøtekommer organisasjonenes kunnskapsbehov slik at de får bedre grunnlag for sine strategiske beslutninger.
  • gjennomføre et årlig Frivillighetsbarometer for å følge med på utviklingen i deltakelse i frivillig arbeid, motivasjon for deltakelse og medlemskap i ulike grupper av befolkningen og i ulike organisasjoner.
  • gi medlemsorganisasjonene mulighet til å inkludere sine egne spørsmål i Frivillighetsbarometeret for en lav kostnad.
  • spre kunnskap om frivillighet til kommunene gjennom våre aktiviteter rettet mot kommunene.
 • Frivillighet Norge skal styrke frivillig sektors økonomiske rammebetingelser gjennom å:
  • arbeide for at skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner skal utvides og forenkles, både for personlige givere og bedriftsgivere.
  • arbeide for at en større andel av offentlige støtte gis i form av driftstilskudd.
  • arbeide for at det offentlige skal drøfte utvikling av nye. prosjekttilskuddsordninger med berørte deler av frivillig sektor før ordningene etableres.
  • arbeide for at skatteloven endres slik at regelverket blir tydelige og det ikke stilles strengere/andre krav for fradragsrett ved inngåelse av avtaler om sosiosponsing og annen sponsing.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at de frivillige organisasjonene fritas for hele momsbelastningen på alle innkjøp til den frivillige virksomheten gjennom en ordning som:
  • tilfredsstiller både store og små organisasjoners behov.
  • er frivillig for organisasjonene å delta i.
  • er reelt tilgjengelig for hele frivilligheten.
  • er robust og varig.
  • er knyttet til Frivillighetsregisteret.
  • ikke er basert på at organisasjonene har momspliktig omsetning.
  • videreutvikles med utgangspunkt i prinsippet om sterke synlige bånd mellom organisasjonenes faktiske momsutgifter og momskompensasjonen som utbetales.
 • Frivillighet Norge skal styrke den nordiske frivillighetsmodellen gjennom å:
  • arbeide for at norske organisasjoner og myndigheter samarbeider om å ivareta den nordiske frivillighetstradisjonen og den nordiske frivillighetsmodellen, fordi den har en egenverdi.
  • arbeide for at den nordiske frivillighetsmodellen blir kjent og anerkjent også utenfor Norges grenser.

Frivilligheten forvalter stor kunnskap og verdifull tillit (kap. 4 i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal videreføre prosessen for utvikling av Anbefalinger av godt styresett i frivillige organisasjoner - et dokument som fremmer "good governance" i frivillig sektor. Dokumentet skal understreke styreansvaret og være frivillig sektors egen beskrivelse av hvilke krav vi stiller til oss selv, for å forvalte den store tilliten befolkningen har til organisasjonene på en best mulig måte. Dokumentet skal bygge på INGOs erklæring om åpenhet og etterrettelighet i frivillige organisasjoner og styrekurset som Frivillighet Norge tilbyr til medlemsorganisasjonene.
 • Frivillighet Norge skal tilby:
  • opplæring i styrearbeid i frivillige organisasjoner og arrangere styrekonferanse for styremedlemmer i frivilligheten, med fokus på styrets rolle for å sikre god organisasjonsdrift
  • opplæring i organisasjonsdrift, herunder påvirkningsarbeid og myndighetskontakt
  • foredrag om frivillighet og om særskilte frivillighetspolitiske saker
 • Frivillighet Norge skal arbeide for å synliggjøre den viktige, mangfoldige og store frivillige innsatsen frivilligheten bidrar med i samfunnet gjennom blant annet å dele ut Frivillighetsprisen og i kontakt med politikere på alle nivåer, andre beslutningstakere og media.
 • Frivillighet Norge skal bygge en nasjonal nettportal for rekruttering til frivillig arbeid. Portalen skal være gratis å bruke for organisasjonene og styrke rekrutteringen til alle deler av frivilligheten. Bygging av portalen finansieres med midler fra Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at opplæringsvirksomheten i de frivillige organisasjonene styrkes gjennom en bevisst offentlig satsing på studieforbundene.

Høyere levealder (kap. 6.a. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal arbeide for at kommuner og fylkeskommuner skal utvikle frivillighetspolitikk sammen med de frivillige organisasjonene, blant annet for å kunne samarbeide bedre om å inkludere flere seniorer i frivillig sektor.
 • Frivillighet Norge skal samarbeide med Helse- og omsorgsdepartementet og KS for å implementere nasjonal strategi for å styrke frivilligheten innenfor helse- og omsorgsfeltet, blant annet gjennom å bidra til forebygging av ensomhet gjennom å nettportalen for rekruttering til frivillighet.

Det offentlige trenger samarbeidspartnere for å løse omsorgsbehovene

(kap. 6.b. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal arbeide for at det offentlige skal prioritere å kjøpe tjenester av ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet når disse fins og leverer forsvarlig kvalitet.
 • Frivillighet Norges skal arbeide for økt forståelse for at frivillige virksomheter har en merverdi som samarbeidspartner for det offentlige på alle områder.

Økende sosiale forskjeller (kap. 6.c. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal arbeide for at det skal være lett å drive frivillig organisasjon og at det skal være lett å være frivillig i organisasjonene jfr. krav til forenkling vedtatt av årsmøtet i 2013.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at organisasjonene får kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer fattige barns deltakelse i frivillige organisasjoners aktiviteter
 • Frivillighet Norge skal bidra til at organisasjoner øker kompetansen om rekruttering av grupper som i dag faller utenfor gjennom å tilby:
  • kurs for små og nystartede organisasjoner i Oslo
  • seminarer og workshops om rekruttering gjennom den nasjonale nettportalen for rekruttering til frivillighet

Individualisering (kap. 6.d. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal tilby organisasjonene opplæring i rekruttering av frivillige, basert på Frivillighetsbarometeret og forskning.
 • Frivillighet Norge skal tilby organisasjonene å bruke en nasjonal nettportal for rekruttering til frivillighet.

Et mangfoldig samfunn (kap. 6.e. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal arbeide for at frivillighetens medlemmer, frivillige og sympatisører i størst mulig grad skal reflektere sammensetningen i befolkningen hva angår etnisitet, kjønn, alder, utdanning og inntektsnivå.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at minoritetsorganisasjoner skal ha en synlig plass i organisasjonsfellesskapet i Norge og for økt samarbeid mellom tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner.
 • Frivillighet Norge skal fokusere spesielt på å inkludere minoritetsorganisasjonene på arenaer der organisasjonene kan møte hverandre og utveksle erfaringer og ideer, for eksempel Topplederkonferansen, Frivillighetens spørretime, Frivillighetsprisutdelingen, og generalsekretærfrokoster.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at et hele frivilligheten får de nødvendige ressurser til å bidra i den nasjonale flyktningedugnaden med MER frivillig aktivitet. For å få til dette skal Frivillighet Norge arbeide for å få opprettet en pott på 100 mill. kr til det nye integreringsarbeidet frivilligheten nå må igangsette.

Voksende folkehelseutfordring (kap. 6.f. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal samarbeide med Helse- og omsorgsdepartementet om å arrangere møteplasser for folkehelse for å stimulere til samarbeid på tvers mellom organisasjoner og mellom organisasjoner og det offentlige for å styrke folkehelseeffekten av organisasjonenes aktiviteter.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at kommuner og fylkeskommuner utvikler en helhetlig og tverrsektoriell frivillighetspolitikk som uttrykker visjoner for vekst i den lokale frivilligheten sett for eksempel i lys av kommunereformen.
 • Frivillighet Norge skal tilby bistand i arbeid med utvikling av kommunal frivillighetspolitikk.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at frivilligheten gjør et løft for å forebygge ensomhet, gjennom å gjøre det lettere for organisasjonene å finne folk, og folk å finne organisasjonsfellesskapene via den nasjonale rekrutteringsportalen. 

Digitalisert kommunikasjon (kap. 6.g. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal gi organisasjonene opplæring i rekruttering via den nasjonale nettportalen og eie og drifte portalen
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at Frivillighetsregisteret skal få full funksjonalitet og brukes som verktøy for forenkling.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for at det etableres en tosporet integrasjonsløsning for sentralleddenes medlemssystemer og Frivillighetseregisteret, slik som beskrevet i prosjektbeskrivelsen som ble overlevert Kulturdepartementet 1. september 2011.
 • Frivillighet Norge skal arbeide for å skaffe frivillige organisasjoner rimelig tilgang til IT-verktøy og IT-kompetanse gjennom det internasjonale TechSoup-samarbeidet.

Klimautfordringer (kap. 6.h. i Frivillighetspolitisk plattform)

 • Frivillighet Norge skal fokusere på utfordringene med klimaendringer i utviklingen av Anbefalinger for godt styresett for frivillige organisasjoner.
 • Frivillighet Norge skal ha som mål å minimere klimaavtrykket fra egne aktiviteter og prosjekter.

Politiske prosesser

 • Frivillighet Norges standpunkter skal være forankret hos medlemmene. På områder hvor Frivillighet Norge ikke har en vedtatt politikk skal Frivillighet Norge informere medlemmene skriftlig og/eller gjennom behandling i nettverksmøter/medlemsmøter, slik at medlemmene kan delta i utviklingen av Frivillighet Norges standpunkt.
 • Frivillighet Norge skal foreta medlemsundersøkelser knyttet til spesifikke rammevilkår som f.eks. momskompensasjon, skattefradrag for gaver osv. som grunnlag for politikkutviklingen.
 • Frivillighet Norge skal orientere medlemmene om alle politiske utspill og uttalelser på nettsiden og i nyhetsbrevet som sendes ut hver 14. dag.
 • Styret skal gjennomføre en prosess for å forenkle Frivillighet Norges vedtekter. og ha særlig fokus på behovet for å endre medlemsparagrafen i lys av at det kommer søknader fra nye typer frivillige virksomheter som Frivillighet Norge kan ha interesse av å inkludere i medlemsfellesskapet, men som per nå må avvises.