Invitasjon til å nominere kandidater til nytt styre

Frivillighet Norges årsmøte finner sted 4.12. 2014. Årsmøtet skal velge to nye faste styremedlemmer i tillegg til tre varamedlemmer. Funksjonstiden for faste medlemmer av styret er to år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker nominasjoner fra medlemsorganisasjonene på kandidater til de i alt fem ledige vervene. Nominasjoner sendes til post@frivillighetnorge.no Nominasjonsfristen er 6.10. 2013. 

Reglene for valg av styret i Frivillighet Norge finnes i vedtektene § 4.1.2 og § 4.2. og i Instruks for valgkomiteen vedtatt av årsmøtet 5.12.2013 .

Det nye styret som velges skal blant annet

 • Implementere ny Frivillighetspolitisk Plattform
 • Videreføre arbeidet med gjennomføring av organisasjonsutviklingsstrategien
 • Starte prosess for utvikling av prinsipper for god styring (good governance) av frivillige organisasjoner
 • Arbeide for at regjeringens løfter i Sundvolden-erklæringen realiseres gjennom blant annet å arbeide

o med rammebetingelsene for ideelle aktører på helse og velferdsfeltet

o for etablering av et fond for eierløs arv som skal fordeles på frivillige organisasjoner

o for videreutvikling av momskompensasjonsordningen

o med intensjonserklæring for samarbeidet mellom staten og de frivillige organisasjonene og med samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge.

Frivillighet Norges styre har ansvaret for at politikken som er vedtatt av årsmøtet, på medlemsmøter, i nettverks- og arbeidsgrupper, skal realiseres. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater som er godt kjent med Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform og de store sakene som har stått på vår dagsorden. Kandidater må også kjenne Frivillighet Norges arbeidsform med skriftlige høringer, nettverksgrupper og arbeidsgrupper. Kandidater må være kjent med at Frivillighet Norge så langt som mulig fatter beslutninger ved konsensus og at Frivillighet Norge som følge av dette ikke tar standpunkt i saker det ikke er konsensus om.

Valgkomiteen ønsker videre at kandidater som foreslås har erfaring fra ledelse/styrearbeid i frivillige organisasjoner, og en nær og aktiv tilknytning til frivilligheten. Kandidater til både fast styreplass og varaplass, må ha kapasitet til å delta i 6 styremøter årlig, årsmøtet og medlemsmøter. Varamedlemmene kalles inn til alle styremøter og forventes å delta.

Det er et mål at styret i Frivillighet Norge skal representere hele bredden i frivilligheten. Valgkomiteen vil derfor skjelne til kategoriene i frivillighetsregisteret i sin innstilling.

For ordens skyld opplyses at styreverv i Frivillighet Norge er personlig, selv om styremedlemmene nomineres av en organisasjon.

Styret i Frivillighet Norge består i dag av:

 • Leder Sturla Stålsett (professor på Menighetsfakultetet, tidl. generalsekretær i Kirkens Bymisjon) i styret siden 2013
 • Nesteleder Bente Lier (generalsekretær i Skiforeningen, i styret siden 2013.)

Faste styremedlemmer:

 • Grete Herlofson (organisasjonssjef i Norges Røde Kors), i styret siden 2011.
 • Kristin Kloster Aasen (2. visepresident i NIF), i styret siden 2012
 • Gunnar Husan (ass. direktør i Kristen-Norges innkjøpsfellesskap), i styret siden 2009
 • Morten Hagevik (generalsekretær i Teaterrådet), i styret siden 2012
 • Helene Thon (generalsekretær i Foreningen for Hjertesyke Barn), i styret siden 2013

Varamedlemmer:

 • Nils Øveraas (generalsekretær i Den norske Turistforening), i styret siden 2013
 • Martha Rubbiano Skretteberg (generalsekretær i Caritas), i syret siden 2013
 • Martin Østerdal (generalsekretær i LNU), i styret siden 2013

Følgende er på valg:

 • Grete Herlofson (organisasjonssjef i Norges Røde Kors)
 • Kristin Kloster Aasen (2. visepresident i NIF
 • Nils Øveraas (generalsekretær i Den norske Turistforening)
 • Martha Rubbiano Skretteberg (generalsekretær i Caritas)
 • Martin Østerdal (generalsekretær i LNU)

Spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder: oistein.mjaerum@redcross.no eller på tlf. 952 14 841.

Hilsen valgkomiteen

Liv Tørres (Norsk Folkehjelp) John Peder Egenæs (Amnesty International)

Åsta Tale Strand (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Tove Paule (NIF)

Øistein Mjærum, leder (Røde Kors)