Kommentar til Momsforskrift

Frivillighet Norges kommentarer til Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner av 7. juni 2010

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge er svært glad for at det med denne forskriften etableres en generell momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Ordningen er utformet i dialog med Frivillighet Norge, og mange av våre innspill er tatt til følge. Vi er spesielt glade for at frivillighetens krav om en to-sporet ordning er tatt til følge, slik at organisasjoner som ønsker det får anledning til å søke på grunnlag av sine faktiske momsutgifter. Likevel er det flere punkter vi ikke har fått gjennomslag på, våre kommentarer til dette følger punktvis under.

Ad § 4 Søknadsfrist og kunngjøring

 • Kulturdepartementet fastholder søknadsfristen 1. august, men det åpnes for at man i 2010 kan ettersende revisorrapport inntil 15. september 2010.

Kommentar: Frivillighet Norge har bedt om at søknadsfristen i 2010 flyttes til 15. september på grunn av at forskriften er klar så tett opp til søknadsfristen. Dette fører til at mange organisasjoner ikke fullt ut kan ta del i ordningen fra første år, og at man ikke kan trekke konklusjoner om ordningen basert på første års tall og erfaringer. Vårt innspill er ikke tatt til følge, men det er positivt at det vil være mulig å ettersende revisorrapporter.

Ad § 5 Målgruppen for ordningen

 • Det presiseres at ”forvaltningsvirksomhet som er delegert til frivillige organisasjoner” ikke er kompensasjonsberettiget.

Kommentar: Dette er en ny formulering i forhold til høringsnotatet av 18.2. Frivillighet Norge oppfatter at bestemmelsen innebærer at

 • organisasjoner som har påtatt seg oppgaver som i henhold til lov er pålagt det offentlige, som for eksempel sykehjemsdrift
 • organisasjoner som har påtatt seg forvaltning av en offentlig tilskuddsordning, som for eksempel Frifondsordningen ikke kan kreve momskompensasjon for innkjøp til denne virksomheten.

Frivillighet Norge legger imidlertid til grunn at organisasjonenes deltakelse i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og evt. liknende ordninger, ikke er å anse som ”forvaltningsvirksomhet” i relasjon til den aktuelle forskriften. Vi legger til grunn at sentralorganisasjoner som søker momskompensasjon på vegne av sine underledd kan inkludere innkjøp til arbeidet knyttet til deltakelse i momskompensasjonsordningen og evt. andre liknende ordninger, i momskompensasjonssøknadene.

Ad. § 6 Hvem kan søke?

 • Forskriften slår fast at organisasjonene kan bytte søknadsmodell (mellom forenklet og dokumentert) fram til 2012, før de må binde seg for en treårsperiode. I høringsnotatet av18.2 var det foreslått binding fra og med 2011.

Kommentar: Frivillighet Norge mener at første år i momsordningen er et ekstraordniært år, blant annet på grunn av at forskriften og søknadsskjema er ferdig så sent. Dermed kan verken organisasjonene eller myndighetene trekker konklusjoner basert på erfaringer fra i år. Det er derfor svært positivt at Kulturdepartementet gir organisasjonene ett ekstra år til å gjøre seg erfaringer med modellene før de må velge for en treårsperiode.

Ad § 7 1.-5. ledd (Generelle vilkår)

 • Fristen for å registrere seg i Frivillighetsregisteret er satt til 15. september i 2010.

Kommentar: Mange organisasjoner som søkte på tjenestemomskompensasjonsordningen sto i midten av mai ikke i Frivillighetsregisteret, noe som er et krav i den nye ordningen. På grunn av ferieavvikling i juli, samt en forventet økt pågang av organisasjoner som vil registrere seg, ligger det an til at saksbehandlingstiden for nye registreringer kan bli lenger enn normalt. Det er derfor positivt at organisasjonene får utsatt frist til 15. september i 2010 for å være godkjent i Frivillighetsregisteret. Merk at man må krysse av for at man skal registrere oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret.

 • Alle organisasjonsledd som det skal søkes momskompensasjon for skal ha reviderte regnskap som er behandlet av et kompetent organ i organisasjonen. Lokallag kan søke på grunnlag av regnskap revidert av valgt revisor, dersom ikke annet lovverk eller interne lover i organisasjonen tilsider noe annet. Andre organisasjonsledd, og enkeltstående søkere, må benytte seg av statsautorisert eller registrert revisor.

Kommentar: Dette innebærer at blant annet regionalledd må få sine regnskap revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Frivillighet Norge har bedt departementet revurdere dette kravet, da det er mange av de regionale leddene tilknyttet Frivillighet Norges organisasjoner som vil få en ny stor driftsutgift dersom det opprettholdes. For noen regionalledd kan momskompensasjonsordningen komme til å ”koste mer enn den smaker”. Revisorkravet står dermed i motstrid til begrunnelsen for den forenklede ordningen, som er å lette driften for frivillige organisasjoner.

 • Søkere må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten.

Kommentarer: Dette er nytt i forhold til tjenestemomskompensasjonsordningen. Dokumentasjonen skal skje ved at sentralledd (og enkeltstående søkere) må fylle ut et egenerklæringsskjema. Frivillighet Norge har fått forklart at dokumentasjonskravet ikke innebærer strengere krav til omfanget på den frivillige innsatsen i forhold til tjenestemomskompensasjonsordningen. Medlemskontingent, gaver og frivillig (gratis) arbeidsinnsats er sidestilt i forhold til kravet om frivillig innsats.

Ad. § 7 6. - 9. ledd (Generelle vilkår)

 • Disse leddene spesifiserer såkalte “avgrensninger” som søkere i momskompensasjonsordningen må gjøre, for å fjerne kostnader som ikke skal være med i søknaden. Dette gjelder blant annet kostnader til ny-, på- og ombygging for bygg, anlegg eller annen fast eiendom, samt drifts- og vedlikeholdskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie. Det spesifiseres at avgrensningene gjelder for alle ledd i organisasjonen, dvs også for lokale ledd.

Kommentar: Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner har så langt i denne prosessen oppfattet at lokallagene bare skal hente ut ett tall fra regnskapet og oversende sentralorganisasjonen – dvs. tallet som oppsummerer de totale driftskostnadene – dersom organisasjonen søker momskompensasjon i forenklet modell. Dette har vært uttalt av Lottertilsynet og KUD i flere møter med organisasjonene.

Frivillighet Norge oppfatter imidlertid at teksten i § 7 6. – 9. ledd innebærer at lokallag som eier klubbhus, bedehus, lekeplass, speiderhytte osv. må avgrense sitt søknadsbeløp slik at utgifter til ny-, på- og ombygging av faste eiendom utelates.

Frivillighet Norge har gjort Kulturdepartementet oppmerksom på at svært mange lokale lag innenfor ulike deler av frivillige sektor eier fast eiendom. Drift av eiendommen er for en del av disse en viktig og vesentlig del av den frivillige virksomheten. Mange av disse lokallagene er ikke forberedt på å rapportere inn et driftskostnadstall minus utgifter til ny-, på- og ombygging av fast eiendommen. De har underveis i prosessen med utarbeiding av momsordningen oppfattet at det bare er regionalledd og sentralledd som skal gjøre fradrag i driftskostnadene, dersom organisasjonen søker momskompensasjon i forenklet modell. De har videre oppfattet at lokallagets plikter i forenklet modell begrenser seg til å rapportere driftskostnadstallet fra det ordinære revisorgodkjente årsregnskap.

Frivillighet Norge vil peke på at denne endringen gjør ordningen vanskeligere tilgjengelig for lokale lag som eier bygg og anlegg. Vi antar at mange lokallag kan ha problemer med å avgrense søknadsbeløpet på denne måten i løpet av sommeren. Sentralleddet vil da ikke kunne inkludere lokallaget i sin felles søknad, noe som vil føre til at mange organisasjoner kan komme til å søke om mindre i momskompensasjon enn de egentlig har grunnlag for.

Ad. § 8 Minstegrenser

 • Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er på 300 000 kroner, slik som i høringsnotatet. I dokumentert modell er minstegrensen satt til 21 000 kroner, ned fra 25 000 i høringsnotatet.

Kommentar: Frivillighet Norge har bedt om at minstegrensene fjernes helt. Alternativt har vi bedt Kulturdepartementet gi en garanti for at ingen organisasjoner som deltok i tjenestemomskompensasjonsordningen ville falle utenfor den nye momsordningen. Vi har ikke fått en slik garanti, men departementet mener, basert på en gjennomgang av fjorårets søknader om tjenestemomskompensasjon, at så godt som ingen organisasjoner som deltok i tjenestemomskompensasjonsordningen vil bli utestengt fra den nye momskompensasjonsordningen på grunn av beløpsgrensene.

Ad § 13 Regionalleddets oppgaver og plikter etter forenklet modell

I denne paragrafen kommer det fram at regionalleddet skal sende revisorrapport fra statsautorisert eller registrert revisor på søknaden. Paragrafen gjennomgår hvilke kontrollhandlinger som kreves.

Kommentar: Dette innebærer at regionale ledd vil trenge statsautorisert eller registrert revisor til både revidering av årsregnskap og revisorattest knyttet til søknaden. Se kommentaren under § 7 for vurdering av dette kravet.

Ad 18 Kostnader som ikke er kompensasjonsberettiget etter dokumentert modell

 • Bokstav c) slår fast at kostnader som nevnt i merverdiavgiftsloven § 8-3 første ledd og § 8-4 første ledd ikke er kompensasjonsberettigede. Dette er ikke endret i forhold til høringsnotatet.

Kommentar: Frivillighet Norges er glad for at det foreslås etablert mulighet for å søke momskompensasjon på bakgrunn av dokumenterte momsutgifter.

Langt de fleste frivillige organisasjoner har søkt kompensasjon på dokumentert grunnlag i tjenestemomskompensasjonsordningen og har derfor et ønske om å forsette med dette. Det er imidlertid viktig at organisasjoner som ønsker å søke på dokumentert grunnlag opplever muligheten som reell. Slik ordningen var skissert i høringsnotatet forelå det vesentlige uklarheter slik at en del organisasjoner anser at de risikerer å komme økonomisk sett dårligere ut dersom de søker momsrefusjon på dokumentert grunnlag, i stedet for å søke i den forenklede modellen.

Frivillighet Norge har derfor bedt Kulturdepartementet svare eksplisitt på om de frivillige organisasjonene som søker momskompensasjon på dokumentert grunnlag vil få refundert momsutgifter til servering og overnatting knyttet til avvikling av årsmøte, kurs, seminarer og lignende, som er en del av organisasjonenes frivillige virksomhet, som holdes på hotell eller i andre leide lokaler.

På samme måte har vi bedt Kulturdepartementet svare på spørsmålet om organisasjoner som søker momskompensasjon på dokumentert grunnlag vil få refundert moms på innkjøp av bil og tilhenger som er nødvendig for utøvelse av den frivillige virksomheten i idrettslaget, hjelpekorpset, amatørteatergruppa osv.

Kulturdepartementet har ikke svart på disse spørsmålene, kun henvist til merverdiavgiftsloven. Det er hevet over tvil at organisasjonene vil få refundert momsutgifter på disse typene innkjøp dersom de søker momskompensasjon i forenklet modell. Frivillighet Norge forutsetter at det må være mulig for organisasjonene å få refundert de samme momsutgiftene uavhengig av hvilken søkemodell som velges.

Ad § 19 Lokal- og regionalleddets oppgaver og plikter etter dokumentert modell og § 26 Oppbevaring av dokumentasjon

 • Krav til oppbevaring av dokumentasjon for lokale ledd innenfor dokumentert modell er redusert fra 10 til 3 år. Innenfor forenklet modell er det ikke spesifisert noe tidskrav om oppbevaring av dokumentasjon.

Kommentar: Endret krav til oppbevaring av dokumentasjon for lokallag innenfor dokumentert modell er positivt og vil gjøre denne modellen mer tilgjengelig for organisasjoner med flere ledd. Kravet om at de samme lokallagene skal levere revisorattesterte transaksjonslister er imidlertid ikke fjernet. For å frita lokallagene for både revisjonsutgifter og tunge forpliktelser knyttet til oppebevaring av regnskap har Frivillighet Norge foreslått å erstatte dette med et krav om utfyllende revisorgodkjente regnskapsnoter. Dette er ikke tatt til følge, og det er dermed fortsatt en stor forskjellsbehandling mellom lokallagene innenfor henholdsvis forenklet og dokumentert modell.

Avsluttende kommentar

Frivillighet Norge anser 2010, som er år 1 i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, som et ekstraordinært år. Dette fordi de praktiske detaljene i ordningen kommer så sent på plass at det er vanskelig for mange organisasjoner å delta i ordningen. Det er derfor viktig at verken organisasjonene eller staten trekker endelige konklusjoner om hvordan ordningen fungerer i denne fasen hvor ordningen innføres og skal trappes opp.