Rutiner for kontingentinnkreving og betaling

Hvordan fastsettes kontingenten?

Kontingenten fastsettes på bakgrunn av organisasjonens totale årlige inntekter, i henhold til de regnskap som legges fram for organisasjonens øverste organ jfr. Frivillighet Norges vedtekter § 3.

I henhold til årsmøtevedtak i 2015 skal organisasjonene betale kontingent som følger:

Totale årlige inntekter (i henhold til siste godkjente årsregnskap) 

Kontingent 

 > 100 000 000   42.000
 50 000 000 – 100 000 000  21.000
 10 000 000 – 50 000 000  10.500
 5 000 000 – 10 000 000  5.200
 1 000 000 – 5 000 000  2.600
 500 000 – 1 000 000  1.250
 500 000 – 0  600

Rutiner for kontingentinnkreving

Kontingentperiodens varighet

Frivillighet Norges kontingentperiode løper fra juli til juli hvert år. Organisasjoner som tas opp som medlemmer i Frivillighet Norge i kalenderårets 6 siste måneder betaler full årskontingent for inneværende kontingentperiode basert på årsregnskapet for foregående år. Organisasjoner som tas opp som medlemmer i Frivillighet Norge i kalenderårets første 4 måneder betaler halv årskontingent for inneværende kontingentperiode og full kontingent for etterfølgende kontingentperiode.

Når skal organisasjonene sende inn årsregnskap til Frivillighet Norge?

Organisasjonene får anmodning om å sende inn godkjent årsregnskap for foregående år i mai hvert år. 

Tidspunkt for kontigentinnkreving

Kontingentkravet sendes ut til medlemsorganisasjonene i juni/juli med frist for innbetaling innen utgangen av juli hvert år.