Hva er frivillighetspolitikk?

Frivillige organisasjoner har noen viktige fellestrekk som skiller dem fra næringsliv og offentlige aktører. Organisasjonene er uavhengige, ikke profittbaserte, og benytter seg av frivillig innsats, enten i form av ubetalt arbeid eller gaver.

Frivillighetspolitikk handler om hvordan myndighetene legger til rette for vekst og utvikling i frivillig sektor. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å stimulere alle deler av frivillig sektor. En helhetlig frivillighetspolitikk må inneholde tiltak for:

  • gode rammebetingelser
  • kunnskapsinnhenting
  • forenkling
  • bedre samhandling mellom offentlig og frivillig sektor

I Frivillighet Norge samarbeider medlemsorganisasjonene om frivillighetspolitiske saker hvor de har felles interesser. I våre politiske organer møtes organisasjonene og utvikler felles standpunkt basert på konsensus.

Vårt viktigste frivillighetspolitiske dokument er Frivillighetspolitisk plattform. Årsmøtet vedtar en handlingsplan basert på denne.Handlingsplanen inneholder de konkrete tiltakene og sakene Frivillighet Norge skal arbeide med det kommende året.