Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret er et register for alle som driver frivillig virksomhet i Norge.

Publisert   | Sist oppdatert 

Målet er å tydeliggjøre og gi kunnskap om frivillig sektor, forenkle dialogen mellom frivillige organisasjoner og det offentlige og å gi et grunnlag for utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk.

Frivillighet Norge støttet innføringen av Frivillighetsregisteret, men vi mener at det ikke fungerer etter hensikten. Mange frivillige organisasjoner har ikke registrert seg, og mange opplever at Frivillighetsregisteret ikke har ført til forenkling, men snarere har gitt organisasjonene merarbeid.

Frivillighet Norge forventer at registeret videreutvikles i tråd med Stortingets intensjoner og frivillig sektors innspill, herunder at:

  • det må bli mulig for nasjonale organisasjoner å registrere sine lokale lag under ett og deretter å forestå vedlikeholdet av informasjonene om lokallagene. Et system for å utveksle informasjon mellom organisasjonenes medlemsregistre og Brønnøysundregistrene må på plass.
  • nasjonale organisasjoner som registrerer sine lokale lag under ett må få en betydelig rabatt på gebyret totalt for moderorganisasjonen og lokallagene sett under ett, slik at det ikke beløper seg til mer enn 5 000 - 10 000 kroner.
  • registeret må tas aktivt i bruk av offentlige myndigheter på alle nivå, for eksempel i forbindelse med søking og rapportering på offentlige tilskuddsordninger.
  • registeret må gjøres mer finmasket, med såkalte "tredjesifferkategorier", slik at det blir mulig å målrette ordninger for de frivillige organisasjonene bedre enn i dag.

Historikk i Frivillighetsregistersaken

2006:

”Woxholthutvalget” leverer NOU 2006:15 Frivillighetsregister. Se Frivillighet Norges høringssvar.

2008:

Forskrift om Frivillighetsregister kommer. Frivillighet Norges høringssvar

2011:

Frivillighet Norges årsmøtet vedtar resolusjonen ”Mangelfullt Frivillighetsregister”.

2011:

Frivillighet Norge, NIF og LNU gjennomfører et forprosjekt om ”Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret”

2012:

Kulturdepartementet starter et ”registerprosjekt”, hvor integrasjon av Frivillighetsregisteret og organisasjonenes medlemssystemer inngår som et delprosjekt. Se "Frivillighetsregisteret videreutvikles".

2015:

Regjeringen gjør innmelding i Frivillighetsregisteret gratis fra 1. januar 2015. Årsavgiften vil være 135 kroner, men organisasjonene skal ikke betale denne årsavgiften det året de registrerer seg. Se Kulturdepartementets pressemelding.