Brev til Fornyings- administrasjons og kirkeminister Rigmor Aasrud om vilkårene for ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet

Publisert   | Sist oppdatert 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Att: Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

16. november 2011

Innspill til samarbeid for å sikre ideelle aktørers vilkår

Frivillighet Norge viser til invitasjon til samarbeid for å sikre ideelle aktørers vilkår på helse- og velferdsfeltet. Vi tillater oss å sende følgende innspill i forkant av møtet 02.12.2011.

Frivillighet Norge er glade for løftet om en samarbeidsavtale for å sikre at ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet skal være en del av velferdstilbudet i Norge, også i framtiden. En slik avtale er en viktig start på en tydeliggjøring av en ny offentlig anskaffelsespolitikk på helse- og velferdsfeltet.

Vi er også glade for de signalene som gis i Statsbudsjettet for 2012 Prop. 1S Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet, avsnitt ”Programkategori 01.50 Konkurransepolitikk” (s94-97) om å bedre vilkårene for ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet. Dette er viktige skritt i riktig retning.

Konkrete strukturelle tiltak er nødvendig

Frivillighet Norge vil alt nå peke på konkrete, strukturelle tiltak som må gjennomføres for å sikre ideelle aktørers eksistensgrunnlag.

I gjennomføringen av de tiltakene som varsles i statsbudsjettet for 2012, er det viktig at regjeringen:

 • skiller tydelig mellom kommersielle aktører og ideelle, nonprofitbaserte aktører i utvikling av avtaleverk og innkjøpsveiledere.
 • tydelig uttaler at det offentlige, når det er aktuelt å kjøpe helse- og velferdstjenester, skal foretrekke å kjøpe av ideelle aktører så fremt disse fins og holder forsvarlig kvalitet.
 • bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere bruker det handlingsrommet Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter åpner for, for å avvikle skjermede anbudskonkurranser og inngå direkte innkjøpsavtaler.
 • bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere etterspør den merverdien og den kvaliteten de ideelle aktørene står for, når det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser.
 • bidrar til at det offentlige tar ansvaret for de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader når det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser slik at de ideelle og kommersielle aktører konkurrerer på like vilkår.
 • bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere bruker handlingsrommet i lovverket og inngår avtaler med en varighet som skaper den nødvendige forutsigbarheten for at ideelle aktører kan opprettholde stabil drift.

Hvem er de nonprofitbaserte ideelle aktørene?

Frivillighet Norge legger følgende kriterier til grunn for å identifisere en ideell aktør i relasjon til samarbeidsavtalen mellom det offentlige og frivillig sektor innenfor helse- og velferdsfeltet.

Ideelle aktører er virksomheter som:

 • drives som nonprofitbaserte foretak. Det vil si at et eventuelt overskudd gjeninvesteres i driften av virksomheten, det blir ikke utbetalt til eierne.
 • er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • primært har sosiale formål.
 • eies av, eller har sitt utspring i, en stiftelse eller frivillige organisasjon med demokratisk oppbygging og høy grad av delaktighet og medbestemmelse.
 • representerer en merverdi i form av sin pionerrolle, sitt brukerperspektiv, sin tilgang på frivillige og/eller likemenn, sin rolle som talerør for brukergrupper, den høye tilliten virksomheten har og/eller det helhetlige perspektivet som ligger til grunn for arbeidsmetode og driftskonsept.

Se for øvrig vedlagte notat, der Frivillighet Norge redegjør for bakgrunnen for at vi konkluderer med denne definisjonen.

Synliggjøring av god praksis

Frivillighet Norge er glad for at det i Statsbudsjettet 2012 Prop. 1S Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet, avsnitt ”Programkategori 01.50 Konkurransepolitikk” (s94-97) legges vekt på ”Leveranser av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner”. Særlig er vi glad for at behovet for kompetanseheving blant offentlige innkjøpere framheves. For å synliggjøre hvordan Lov om offentlige anskaffelser kan benyttes, har vi kartlagt to ulike innkjøpsprosesser, som er beskrevet i rapporten ”Offentlige innkjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner – alternative løsninger”. Rapporten følger som vedlegg.

Rapporten beskriver to eksempler på innkjøpsprosesser som de ideelle aktørene opplever som gode, og viser at følgende alternative løsninger kan benyttes ved innkjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle aktører:

 • Konkurranse på kvalitet med høy grad av involvering av de ideelle aktørene i anskaffelsesprosessen
 • Direkteanskaffelse fra ideelle aktører uten konkurranse

Gjennom eksemplene viser rapporten det handlingsrommet som Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og EØS-avtalen gir offentlige innkjøpere av helse- og velferdstjenester. Når regjeringen sier at dette handlingsrommet må benyttes for at ideelle aktører skal være viktige bidragsytere til offentlige tjenester, mener Frivillighet Norge rapporten er et viktig bidrag til utviklingen av en ny offentlig anskaffelsespolitikk på helse- og velferdsfeltet.

Gode, felles prosesser

Frivillighet Norge er også glad for at det i Statsbudsjettet 2012 legges opp til å ”videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og frivillige aktører og ideelle organisasjoner”. For å sikre ideelle aktørers vilkår framover på mest hensiktsmessig måte, mener Frivillighet Norge det er avgjørende med gode, felles prosesser mellom det offentlige og ideelle aktører.

Vi er glade for at Frivillighet Norge er invitert inn i arbeidet med å etablere en rammeavtale for samarbeid mellom offentlig sektor og ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet. Vi ber videre om at Frivillighet Norge inviteres med i følgende prosesser som signaliseres i Statsbudsjettet:

 • Videreutviklingen av kvalitetskriterier og –krav og tilpassing av konkurransegrunnlag for å verdsette leverandørenes fortrinn og kvaliteter
 • Utarbeidelsen av en veileder for offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester
 • Vurderingen av hvordan rammeavtaler skal utformes for å sikre de ideelle aktørene tilstrekkelig forutsigbarhet

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke Guri Idsø Viken

Generalsekretær Rådgiver

Frivillighet Norge Frivillighet Norge

 

Vedlegg:
•    ”Offentlige innkjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner – alternative løsninger”. Rapport ved Agenda Kaupang på oppdrag fra Frivillighet Norge, november 2011.
•    ”Definisjon av ideelle institusjon i relasjon til reglene for offentlig innkjøp av helse- og velferdstjenester”. Frivillighet Norge, november 2011.