Årsmøteresolusjon 2010

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighetsmoms og frivillighetsregister

Frivillige organisasjoner yter uvurderlige bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende frivillig innsats. Frivillighetens viktigste verdi kan imidlertid ikke måles økonomisk, men ligger betydningen den har for samfunnet og enkeltmennesket.

Frivillighet Norge mener at det er grunnleggende feil at

  • Bymisjonen betaler 25 % mer for en kaffetrakter til ”Møtestedet” for rusmisbrukere i Oslo enn fast-food kjedene betaler for den samme kaffetrakter.
  • Skolekorpset betaler 25 % mer for noter og instrumenter enn den kommunale kulturskolen
  • Hjelpekorpsene betaler 25 % mer for snøscootere enn høyfjellshotellene

Frivillighet Norge mener den nye momskompensasjonsordningen som regjeringen har etablert for frivillige organisasjoner er et godt frivillighetspolitisk virkemiddel som supplement til offentlige støtteordninger, fordi momskompensasjonen utløses av aktivitet og genererer ytterligere aktivitet. Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner innebærer at organisasjonene får bruke mer av pengene sine til egne prioriterte formål til beste for fellesskapene og for dem som deltar i aktivitetene, snarere enn på å betale moms til staten. Ordningen innebærer også at organisasjonene får flere frie midler, til bruk på organisasjonenes prioriterte formål uavhengig av om de sammenfaller med det offentliges prioriteringer. 

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om følgende:

  1. Momskompensasjonsordningen som ble lovet i juni 2009 er et viktig skritt i riktig retning. Frivillighet Norge er glad for regjeringens løfte om å fullfinansiere ordningen med 1, 2 milliarder kr i løpet av regjeringsperioden.
  2. Frivillighet Norge er glad for regjeringens løfte om at momskompensasjonsordningen skal være reelt tilgjengelig for både små og store organisasjoner. Det må ikke etableres økonomiske grenser eller unødig byråkrati som i praksis hindrer små organisasjoner fra å delta i den nye momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
  3. Momskompensasjonsordningen må knyttes til organisasjonenes faktiske momskostnader knyttet til innkjøp til den frivillige virksomheten hvert år. Momskompensasjonen må utbetales senest i regnskapsåret etter at momskostnadene påløp.
  4. Frivillighet Norges endelige mål er at de frivillige organisasjonene fullt ut skal slippe momsbelastningen knyttet til innkjøp av varer og tjenester (krone for krone) og at momsordningen for frivillige organiasjoner ikke skal være avhengig av hvert års statsbudsjett, men etableres som en robust og varig ordning.
  5. Frivillighetsregisteret må videreutvikles så det får full funksjonalitet slik det er forutsatt i Soria Moria 1, Woxholdtutvalgets utredning og forarbeidene til Frivillighetsregisterloven. Registeret må brukes som verktøy i den nye momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Dette vil lette arbeidsbyrden knyttet til ordningen både for organisasjonene og for staten.

Det må etableres flere nivåer av kategorier i registeret slik at de funksjonelle behovene som stilles til registeret kan møtes på en god måte.

Registeret må understøtte tilhøringheten mellom lokalleddet og sentralleddet i de sentrale organisasjonene ved at det ikke etableres paralellrapportering. Registeret må derfor håndtere relasjonelle forhold og utveksling av data på en måte som gjør det mulig for sentrale organisasjoner å oppdatere og innrapportere til frivillighetsregisteret for alle underliggende organisasjonsledd.