HVOR STÅR VI NÅ? - STATUS I MOMSSAKEN 15.04.10

Publisert   | Sist oppdatert 

Ad prosessen

Høringsfristen for den nye momsordningen for frivillige organisasjoner gikk ut 22. mars. Ordningen er ennå ikke endelig vedtatt. Frivillighet Norge har blitt forespeilet en dato for når ordningen skal vedtas i løpet av uke 16.

Ad søknader

I høringsutkastet foreslår Kulturdepartementet søknadsfrist 1. august 2010 for søknad om momskompensasjon for momsutgifter som påløp i 2009. Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil lage veiledere som organisasjonene kan bruke i søkeprosessen, og antakelig tilby opplæring ulike steder i landet.

Frivillighet Norges standpunkter til innholdet i den ordningen som er foreslått

  • Frivillighet Norge har fått gjennomslag for mye av det vi har spilt inn i prosessen.
  • Vi må fortsette å peke på viktigheten av at Frivillighetsregisteret bygges ut og brukes som verktøy i momsordningen.
  • Vi må fortsette å understreke at vi forventer at ordningen gjøres permanent.
  • Vi må fortsette å understreke at vi forventer at frivillige organisasjoner skal få refundert momsen krone for krone.
  • Frivillighet Norge er glad for at det etablert mulighet til å velge mellom å søke momskompensasjon på bakgrunn av dokumenterte momsutgifter eller gjennom forenklet søknad. For at organisasjonene skal ha et reelt valg må de imidlertid få refundert de samme momsutgiftene i begge modeller. Den foreslåtte momsordningen innebærer at organisasjonene vil få refundert enkelte momsutgifter i den forenklete modellen, som de er avskåret fra å søke refunderte dersom de velger å søke momsrefusjon på dokumentert grunnlag.
  • Den foreslåtte momsordningen setter ingen beløpsgrense for omsetningen i lokallag som skal slippe å gjøre fradrag i driftskostnadene i forenklet modell. Dette kan føre til uheldige tilpasninger og svekke ordningen.
  • De foreslåtte reglene for hvem som kan delta i den nye momsordningen er sterkt skjønnspregete og må presiseres. Frivillighet Norge må konsulteres når reglene skal tolkes og Lotteritilsynet skal utmeisle sin praksis.
  • Det må settes tidspunkter for erfaringsoppsummeringer og evaluering av de ulike enkelthetene i ordningen, og ordningen som sådan. År 1 i ordningen vil være atypisk og ikke egnet som grunnlag for noen konklusjoner; verken for organisasjonene eller statens del.
  • Minstegrensen for totale driftskostnader/momsutgifter som er foreslått satt for deltakelse i ordningen innebærer at mange små frittstående organisasjoner (dvs. organisasjoner som ikke er tilsluttet en sentralorganisasjon) utestenges fra å delta i ordningen.