Innspill til Kulturdepartementet om momskompensasjonsordningen 29.10.09

Publisert   | Sist oppdatert 

Kulturdepartementet                                                        29. oktober 2009

AD NY MOMSKOMPENASJONSORDNING FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER – SJABLONMODELLEN - INNSPILL TIL HVORDAN LOKALLAGENES RETT TIL FRITAK FOR FRADRAGSPLIKT OG REVISJONSPLIKT BØR BEGRENSES

Vi viser til siste møte i hurtigarbeidende arbeidsgruppe for ny momskompenasjonsordning for frivillige organisasjoner 16. september i år. Som avtalt i møtet oversender Frivillighet Norge innspill på hva som skal regnes som et lokallag i forhold til sjablonordningen og hvordan lokallagenes rett til fritak for fradragsplikt og revisjonsplikt i sjablonmodellen bør begrenses.

Frivillighet Norge legger til grunn at:

  • Frivillighetsregisteret ferdigstilles slik at det får full funksjonalitet snarest mulig. Frivillighetsregisteret skal brukes som verktøy for små og store organisasjoner, inklusive lokalleddene i organisasjonene, i momskompensasjonsordningen.
  • Formålet med å frita lokallag fra plikten til å gjøre fradrag i driftskostnadene og å bruke offentlig gjodkjent revisor i sjablonordningen er å skjerme lokallagene fra byråktati.
  • Formålet med å begrense lokallagenes rett til fritak for fradragsplikt og revisorplikt i sjablonordningen er å unngå at grunnlaget for krav om momskompensasjon i sjablonordningen blåses opp som følge av utenlandsoverføringer eller momsutgifter som lokallagene får refundert i andre regimer. Dersom retten til fritak fra å gjøre fradrag ikke begrenses risikerer vi at momskompensasjonspotten blir for liten til å dekke organisasjonenes reelle momsutgifter fordi noen (lokallag) får dekket momsutgiftene sine to ganger – eller de får dekket momsutgifter de ikke har.
  • Lokallag og sentralledd i organisasjonene må ikke belastes med mer revisorutgifter og kontrollarbeid enn strengt nødvendig.

På denne bakgrunn foreslår Frivillighet Norge følgende:

  1. Organisasjonsledd som i følge sentralorganisasjonens og lokalleddets egne vedtekter fyller kravene til å være et lokallag/lokalforening i en sentralorganisasjon, skal regnes som et lokallag i henhold til sjablonordningen.
  2. Lokallag som har en årlig omsetning under 1 mill. kr. fritas for plikten til å gjøre fradrag i driftskostnadene i sjablonordningen.

Frivillighet Norge foreslår at dette gjennomføres ved at organisasjoner som har mer enn 1 mill kr i omsetning må besvare følgende spørsmål samtidig som de legger inn driftskostnadstallene sine i Frivillighetsregisteret:

  • Har organisasjonen har mva-pliktig omsetning
  • Har organisasjonen foretatt overføringer til utenlandet
  • Har organisasjonen momsutgifter som blir refundert etter lov 108 av 2003
  • Har organisasjonen utgifter til virksomhet som har fortjeneste som formål

Dersom svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene må organisasjonene oppgi beløpene som da skal unntas driftskostnadene og synliggjøre at det gjøres fradrag for disse i driftskostnadene. Operasjonen vil være enkel og målet om å skjerme lokallagene mot byråkrati er således ivaretatt.

Sentralleddene skal sette opp søknad om momskompensasjon basert på tallene som lokallagene rapporterer. Sentralleddene i organisasjonene kan imidlertid ikke belastes med ansvaret for å kontrollere at lokallagenes opplysninger stemmer. Frivillighet Norge antar at momspliktig omsetning vil være den fradragsposten som hyppigst vil forekomme. Siden den momspliktige omsetningen i organisasjonene alltid vil være registrert i momsregisteret vil Lotteritilsynet kunne sjekke om tallene som oppgis er korrekte gjennom å “vaske” opplysningene tilsynet mottar mot momsregisteret.

3. Lokallag som har en årlig omsetning under 5 mill. kr. fritas for plikten til å bruke offentlig godkjent revisor i sjablonordningen.

Lokallaget fritas imidlertid ikke for kravet om bruke valgte revisorer eller desisorer i tråd med egen organisasjons vedtekter. Ved å sette beløpsgrensen for krav om offentlig godkjent revisor på 5 mill. kr. i årlig omsetning påføres så vidt vites ingen organisasjoner en revisjonsplikt de ikke allerede har. Målet om å skjerme lokallagene mot ekstra kostnader og byråkrati oppfylles derved når beløpsgrensen settes på 5 mill. kr.

Med hilsen

Sven Mollekleiv

styreleder

Birgitte Brekke

generalsekretær