Samhandling mellom staten og frivillig sektor

Publisert   | Sist oppdatert 

Behov for en overordnet koordinering

I Frivillighetsmeldingen, St.meld.nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, varslet regjeringen at den ville styrke samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor. Frivillighet Norges arbeid har bidratt til å synliggjøre frivillig sektor, og demonstrert verdien av at de frivillige organisasjonene har samlet seg om en felles overordnet frivillighetspolitikk. Dette har gitt organisasjonene økt påvirkningskraft.

For å gi frivilligheten et videre løft ser Frivillighet Norge en rekke sentrale områder hvor det er behov for en tettere samhandling mellom frivillig sektor og staten, men enda viktigere er tilnærming til frivilligheten som en sektor. Folkehelsemeldingen, Morgendagens omsorg og Kulturløftet III er blant mange utspill hvor myndighetene frir til frivilligheten. Utspillene framstår som fragmenterte. Vi trenger en helhetlig frivillighetspolitikk på samme måte som vi har en næringspolitikk, hvor det brukes én og samme definisjon av frivillig organisasjon.

Frivillighet Norge ønsker en helhetlig frivillighetspolitikk med visjoner for vekst og utvikling i hele frivillig sektor.

Rammebetingelser

  • Staten må sørge for at frivillige organisasjoner slipper momsbyrden på innkjøp til den frivillige virksomheten på lik linje med kommuner og næringsliv.
  • Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner må videreføres og styrkes.

Kunnskapsinnhenting

  • Det må etableres et forskningsprogram som viderefører satsningen som er gjort i 2008-2013. Frivillighet Norge må være med i styret for programmet.
  • Satellittregnskap må, i tillegg til å beregne arbeidsinnsats og verdiskapingen, også få en oversikt over organisasjonenes inntekter og finansieringskilder.

Forenkling

  • Frivillighetsregisteret må utvikles til å bli et verktøy for enklere, raskere og bedre samhandling mellom det offentlige og frivilligheten, og en kunnskapsbank om frivillig sektor, nasjonalt og lokalt.

Prinsipper for samhandling

  • Samarbeidsavtalen mellom ideelle aktører og regjeringen om helse- og velferdstjenester må reflekteres i den offentlige anskaffelsespolitikken må føre til at ideelle aktørers særtrekk og merverdi etterspørres og vektlegges når helse- og velferdstjenester skal kjøpes.
  • Samarbeid mellom stat, KS og Frivillighet Norge må nedfelles i en samarbeidsplattform. Svært mange land i Europa (både i øst og vest) har vedtatt tilsvarende samarbeidsplattformer/spilleregler for samarbeidet mellom det offentlige og frivilligheten.

Frivillighet Norge mener man er avhengig av et felles overordnet løft for å legge til rette for mer og bedre frivillighet.

Her finner du dokumenter om samhandling mellom offentlig og frivillig sektor: