Høringsinnspill Næringskomiteen

Kap 1138 post 70 Støtte til organisasjoner m.m.

Regjeringens frivillighetspolitikk er nedfelt i Frivillighetserklæringen. Der står det: 

”Regjeringen anerkjenner frivillighetens verdi – for den som er frivillig, for den som mottar resultatet av frivillig innsats og for samfunnet som helhet. Regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige rolle. Regjeringen ønsker ikke å regulere frivilligheten, men støtte opp under frivillighetens egenart og drivkraft gjennom å gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra.” Videre står det i erklæringen at regjeringen vil ”lytte til frivilligheten når nye tilskudd skal utvikles og eksisterende ordninger skal endres.”

I sin begrunnelse for å kutte hele post 70 under kapittel 1138 skriver Landbruks- og matdepartementet: ”Drifta av frivillige organisasjonar bør skje sjølvstendig, og ikkje vere avhengig av årlege statlege overføringar. Landbruks- og matdepartementet legg difor opp til å avvikle ordninga.”

Ved å legge ned støtteordningen uten å gå i dialog med frivillig sektor bryter Landbruks- og matdepartementet med regjeringens frivillighetspolitikk. I den store sammenhengen er dette snakk om lite penger, men for de organisasjonene som rammes vil kuttene få dramatiske konsekvenser. Frivillighet Norge ber derfor Næringskomiteen om å vedta følgende merknad:

  • Komiteen ber regjeringen ”lytte til frivilligheten når nye tilskudd skal utvikles og eksisterende ordninger skal endres”.

Videre støtter Frivillighet Norge det felles forslaget fra organisasjonene på landbruksfeltet om at

  • hele kuttet av støtten til organisasjoner på kap. 1138 post 70 på 30,5 millioner kroner reverseres.

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær og Morten Johansen, Politisk rådgiver.