Høringsinnspill til Finanskomiteen

24.10.2018

Statsbudsjettet for 2018 – Høringsinnspill til Finanskomiteen

Kap 315, post 70, merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner (Kulturdepartementet)

Momskompensasjonsordningen skal ifølge forskriften ”kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester”. De tre siste årene har de frivillige organisasjonene fått kompensert en stadig mindre andel av sine momsutgifter. Denne trenden fortsetter i forslaget til statsbudsjett for 2018. Det betyr i praksis at skattebyrden på frivilligheten øker. Et enstemmig Storting vedtok i juni: ”Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode”.

Som grafen illustrerer har det vært en gradvis nedgang i andelen moms som kompenseres fra 2014. Estimatet for 2017 er basert på tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Estimatet for 2018 er basert på et konservativ estimat på økning i søknadsmengden på 8 prosent, som tilsvarer litt mindre enn tidligere års økninger i søknadsmengde.

Vi ber om at: 

 • Kap. 315 post 70 merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner økes med 150 millioner utover regjeringens forslag til 1,5 milliarder kroner, så trenden med økende skattlegging av frivilligheten snus og momskompensasjonen kommer tilbake til 2016-nivå.
 • Stortinget ber regjeringen om å følge opp Stortingets vedtak fra juni om å legge fram en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen.

Prop. 1 LS (2017–2018)— Skatter, avgifter og toll 2018. 

Om skattefradragsordningen for gaver s. 32.

Frivillighet Norge mener at skattefradragsordningen bør utvides, blant annet slik at lokallag får anledning til å delta. Dette vil få provenymessige konsekvenser, men det vil være en god investering. Gjennom ordningen anerkjenner staten frivillighetens samfunnsmessige betydning og gir privatpersoner og bedrifter et ekstra insentiv til å støtte frivilligheten gjennom donasjoner til aktiviteter organisasjonene selv velger å prioritere. Dette er i tråd med regjeringens målsetning om å vektlegge generell støtte som ikke virker førende på organisasjonenes virksomhet. 

Frivillighet Norges foreslår at Finanskomiteen går inn for å forbedre skattefradragsordningen for gaver gjennom å vedta følgende merknad til budsjettet: 

 • Det innføres en ny særskilt beløpsgrense for gaver fra bedrifter på 100 000 kr. 
 • Ordningen forenkles i form av at frivillighetsregisteret tas i bruk som definisjons-, avgrensnings- og rapporteringsverktøy.  
 • Det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger.

Kap 470 post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak (Justis- og beredskapsdepartementet)

 • Frivillighet Norge ber om at kuttene på 13,7 millioner kroner til kap 470 post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak reverseres.

Kap 1138 post 70 Støtte til organisasjoner m.m. (Landbruks- og matdepartementet)

 • Frivillighet Norge ber om at kuttene til kap 1138 post 70 på 30,5 millioner kroner reverseres.

Kap 254, post 70 Tilskudd til studieforbund (Kunnskaps- og forskningsdepartementet)

 • Frivillighet Norge ber om at kuttet i tilskuddet til studieforbundene reverseres og bevilgningen økes i tråd med pris- og lønnsvekst. Tilsammen innebærer det en bevilgning på 28,5 millioner kroner utover regjeringens forslag.

Ideelle aktørers historiske pensjonskostnader (Helse- og omsorgsdepartementet)

Frivillighet Norge har 3 forslag til merknader knyttet til ideelle aktørers historiske pensjonskostnader:

 • Stortinget ber regjeringen om å utrede «ideell opprydding» også for kommunale og fylkeskommunale pensjonsavtaler. 
 • Stortinget ber regjeringen legge opp til at opptjeningstiden for de historiske pensjonskostnadene beregnes frem til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft.
 • Stortinget ber regjeringen være særlig oppmerksom på at det også kan være grunnlag for å kompensere pensjonskostnadene for ideelle virksomheter som har utført tjenester som ikke er lovpålagte – og at dette må avklares gjennom forhandling mellom avtalepartene.