Høringsinnspill til Helse og omsorgskomiteen

20. oktober 2017 

Statsbudsjettet for 2018 - Høringsinnspill til Helse og omsorgskomiteen

Vedr. Kap. 732 post 70 - Tilskuddsordning til dekning av ideelle virksomheters historiske pensjonskostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning

Frivillighet Norge er en interessepolitisk samarbeidsorganisasjon for frivillige organisasjoner. Vi har medlemmer fra alle deler av den frivillige sektoren: idrett, kultur, barne- og ungdomsorganisasjoner, miljøbevegelse, innvandrerorganisasjoner osv. Til sammen har våre 310 medlemsorganisasjoner omlag 50 000 lokale lag over hele landet. Blant våre medlemmer er flere organisasjoner som leverer offentlig finansierte helse- og velferdstjenester. 

Det er påvist at mange ideelle aktører i helse- og velferdsfeltet må beregne høyere pensjonskostnader i anbudskonkurranser enn kommersielle aktører. Dette fordi de ideelle aktørene tidligere har blitt pålagt å benytte tilsvarende pensjonsordninger som det offentlige. Pålegget gjør at mange ideelle aktører må kalkulere med høye fremtidige pensjonsforpliktelser, noe som gir kommersielle aktører på helse- og velferdsfeltet et fortrinn. Frivillighet Norge er glad for at regjeringen legger opp til å følge Hippeutvalgets anbefaling om å dekke ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader.

Vi har følgende merknader til statsbudsjettet knyttet til denne saken:

1. Mange av de tilbudene som ideelle aktører drev i forrige århundre ble etter hvert overtatt og finansiert av det offentlige. Flere ideelle organisasjoner fortsatte å drive institusjonene, men fikk dekket kostnadene til driften av staten, fylkeskommuner eller kommuner. Tidlig på 1900-tallet ble det etablert en praksis med like pensjonsvilkår for ansatte i ideelle organisasjoner og offentlige ansatte i helse- og sosialinstitusjoner, også i kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser. Vi ser derfor inndekningen av de de fremtidige pensjonskostnadene for de lovpålagte spesialisthelsetjenestene og lovpålagte statlige barneverntjenester som et første skritt. I neste omgang må også de ideelle aktørene som har hatt avtaler med kommuner og fylkeskommuner få en tilsvarende ordning.

Forslag til merknad: ”Stortinget ber regjeringen om å utrede «ideell opprydding» også for kommunale og fylkeskommunale pensjonsavtaler.”

2. Regjeringen foreslår at det kun gis tilskudd for historiske pensjonskostnader knyttet til opptjeningstid før 2010. Dette er samsvar med ett av de alternativene Hippeutvalget anbefalte. Det andre alternativet er dekning for opptjeningstid frem til det tidspunktet en eventuell kompensasjonsordning trer i kraft. Utvalget peker blant annet på at politiske og betydelige administrative hensyn kan innebære at det anses som lite formålstjenlig å legge skjæringspunktet tilbake i tid. Frivillighet Norge mener at knekkpunktet må settes til det tidspunktet ordningen trer i kraft, altså 2018.

Forslag til merknad: ”Stortinget ber regjeringen legge opp til at opptjeningstiden for de historiske pensjonskostnadene beregnes frem til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft.”

3. Regjeringen vil ikke dekke kostnader knyttet til annen aktivitet enn lovpålagte spesialisthelsetjenester og lovpålagte statlige barneverntjenester. Frivillighet Norge viser til at Hippeutvalget i kapittel 7.5.3, mener det også kan være grunnlag for å kompensere de fremtidige pensjonskostnadene for ideelle virksomheter - der det har vært en forutsetning om offentlig tjenestepensjon, selv om tjenesten virksomhetene har utført ikke er lovpålagt. 

Forslag til merknad: ”Stortinget ber regjeringen være særlig oppmerksom på at det også kan være grunnlag for å kompensere pensjonskostnadene for ideelle virksomheter som har utført tjenester som ikke er lovpålagte – og at dette må avklares gjennom forhandling mellom avtalepartene.”

Ideelle aktører skaper merverdier sammenlignet med kommersielle og offentlige leverandører som kommer både brukere av tjenestene, pårørende og samfunnet til gode. Det er derfor viktig at staten fører en innkjøpspolitikk som gir ideelle aktører mulighet til vekst og utvikling, i tråd med Stortingets vedtak om ideell vekst fra desember 2016.

Stian Slotterøy Johnsen Generalsekretær og Bjørn Lindstad Seniorrådgiver.