Budsjettinnspill til Helse- og omsorgskomiteen

Frivillighet Norges høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen for statsbudsjettet 2019.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. Vi har medlemmer fra alle deler av frivillig sektor: idrett, kultur, barne- og ungdomsorganisasjoner, miljøbevegelse, innvandrerorganisasjoner, helse, pasient- og brukerorganisasjoner, osv. Til sammen har våre over 300 medlemsorganisasjoner om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet. Blant våre medlemmer er flere organisasjoner som leverer offentlig finansierte helse- og velferdstjenester. 

 

Finansiering av Frivillig.no kap 714, post 21 og post 70  

Frivillighet Norge har siden 2016 mottatt 2 millioner fra Kulturdepartementet gjennom Frivillighet Norges driftstilskudd til å drifte og utvikle en rekrutteringsportal for frivillighet, Frivillig.no. Frivillig.no brukes i dag av nesten 1900 organisasjoner, frivilligsentraler, menigheter og kulturarrangører over hele landet. Vi har også siden 2016 drevet en kampanje for fellesskap og sosial støtte finansiert med 6 millioner kroner årlig fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet har vært å redusere ensomhet gjennom å rekruttere flere til sosiale fellesskap i frivilligheten og Frivillig.no har vært et sentralt virkemiddel.  

 

Frivillig.no og kampanjen har vært en suksess: Årets prognoser viser at over 16 000 personer vil melde seg som frivillige gjennom Frivillig.no i år. 40 prosent av nye frivillige som melder seg er under 30 år, 25 prosent har foreldre født utenfor Norden og 35 prosent har aldri vært frivillig før.  

Frivillighet Norge har behov for 6 millioner kroner i statlig tilskudd for å opprettholde drift, utvikling, synlighet og kurs- og kompetansetilbud knyttet til Frivillig.no. Vi har bedt om 3 millioner fra Kulturdepartementet og 3 millioner fra Helse- og omsorgsdepartementet. I forslag til statsbudsjett foreslås det 3 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet, men ikke noe fra Helse- og omsorgsdepartementet. Konsekvensen av dette blir mindre synlighet, mindre muligheter for utvikling, mindre kurstilbud til organisasjoner og færre nye frivillige rekruttert. 

 

Det er to hovedgrunner til at vi mener Helse- og omsorgsdepartementet bør videreføre støtte til Frivillig.no. For det første er det mange organisasjoner på helse- og omsorgsfeltet som benytter Frivillig.no i sitt rekrutteringsarbeid. I reformen Leve hele livet legges det opp til å inkludere frivillige i eldreomsorgen i større grad framover, og det krever økt satsing på rekruttering. For det andre er rekruttering til frivilligheten folkehelsearbeid i praksis. Deltakelse i frivillige organisasjoner kan forebygge ensomhet, og skaper samhold og mestringsfølelse.  

Sett i lys av regjeringens målsettinger innenfor både eldreomsorg, folkehelse og psykisk helse er det uforståelig at staten vil kutte støtten til et tiltak som fungerer så godt, for så mange, for så lite midler.  

 

Frivillighet Norge ber om at:  

Rekrutteringsportalen Frivillig.no gis et årlig tilskudd på 3 millioner kroner fra kapittel 714, post 21, som et folkehelsetiltak og for å bidra til økt rekruttering til frivillige organisasjoner på helse- og omsorgsfeltet.

 

Historiske pensjonskostnader kap.737 post 70 


Frivillighet Norge er glad for at regjeringen legger opp til at staten skal kompensere ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet for historiske pensjonsforpliktelser som har oppstått som følge av avtaler med staten. På tross av Stortingets vedtak i behandlingen av statsbudsjettet for 2018 om at ordningen burde forbedres har regjeringen, slik vi leser det, valgt å fremme fjorårets forslag på nytt i årets forslag til statsbudsjett.

 

Frivillighet Norge mener fortsatt at forslaget ikke løser de ideelle aktørenes pensjonsutfordringer fullt ut, og foreslår derfor de tre samme punktene som i fjor:  

  • Stortinget ber regjeringen om å utrede «ideell opprydding» også for kommunale og fylkeskommunale pensjonsavtaler.  
  • Stortinget ber regjeringen legge opp til at opptjeningstiden for de historiske pensjonskostnadene beregnes frem til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft.  
  • Stortinget ber regjeringen være særlig oppmerksom på at det også kan være grunnlag for å kompensere pensjonskostnadene for ideelle virksomheter som har utført tjenester som ikke er lovpålagte – og at dette må avklares gjennom forhandling mellom avtalepartene.