Høringsinnspill Justiskomiteen

Kap 470 post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

Regjeringens frivillighetspolitikk er nedfelt i Frivillighetserklæringen. Der står det: 

”Regjeringen anerkjenner frivillighetens verdi – for den som er frivillig, for den som mottar resultatet av frivillig innsats og for samfunnet som helhet. Regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige rolle. Regjeringen ønsker ikke å regulere frivilligheten, men støtte opp under frivillighetens egenart og drivkraft gjennom å gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra.” Videre står det i erklæringen at regjeringen vil ”lytte til frivilligheten når nye tilskudd skal utvikles og eksisterende ordninger skal endres.”  

Justisdepartementet gir ingen begrunnelse for kuttene. Et dramatisk og brått kutt som dette svekker forutsigbarheten til organisasjonene. I den store sammenhengen er det snakk om lite penger, men for organisasjonene som rammes vil kuttene få dramatiske konsekvenser, som igjen får store konsekvenser for mennesker i sårbare situasjoner som mottar rettshjelp.

Det er viktig at frivillige organisasjoner, og ikke bare det offentlige, tilbyr rettshjelp fordi mange brukere vil ha høyere tillit til frivillige organisasjoner enn til det offentlige. I tillegg kommer organisasjonene som yter fri rettshjelp i en posisjon som gjør dem svært egnet i å drive rettspolitisk arbeid. På denne måten blir stemmene til noen av de mest sårbare i samfunnet ivaretatt i politikkutviklingen.

Frivillighet Norge ber derfor om at 

  • kuttene på 13,7 millioner kroner til kap 470 post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak reverseres.

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær

Morten Johansen, Politisk rådgiver