Statsbudsjettet for 2018 – Høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen

26.10.2018 

Overordnet om frivillighetspolitikken

I sin begrunnelse for å kutte støtten til organisasjonene på kap. 1138 post 70 skriver Landbruks- og matdepartementet: ”Drifta av frivillige organisasjonar bør skje sjølvstendig, og ikkje vere avhengig av årlege statlege overføringar. Landbruks- og matdepartementet legg difor opp til å avvikle ordninga.” Kuttet skjer uten dialog med frivillig sektor og vil få store konsekvenser for organisasjonene det gjelder. Dette gjelder også andre kutt til frivilligheten i forslaget til statsbudsjett. Dette er i strid med regjeringens egen Frivillighetserklæring. Vi ber derfor Familie- og kulturkomiteen om å minne regjeringen på sin egen erklæring ved å vedta en merknad med lik ordlyd som det man finner i erklæringen:

  • Stortinget ber regjeringen lytte til frivilligheten når nye tilskudd skal utvikles og eksisterende ordninger skal endres.

Kap 315, post 70, merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner (Kulturdepartementet)

Momskompensasjonsordningen skal ifølge forskriften ”kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester”. De tre siste årene har de frivillige organisasjonene fått kompensert en stadig mindre andel av sine momsutgifter. Denne trenden fortsetter i forslaget til statsbudsjett for 2018. Det betyr i praksis at skattebyrden på frivilligheten øker. Et enstemmig Storting vedtok i juni: ”Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode”.

Vi ber om at: 

  • Kap. 315 post 70 merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner økes med 150 millioner utover regjeringens forslag til 1,5 milliarder kroner, så trenden med økende skattlegging av frivilligheten snus og momskompensasjonen kommer tilbake til 2016-nivå.
  • Stortinget ber regjeringen om å følge opp Stortingets vedtak fra juni om å legge fram en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen. 

Øvrige forslag fra Frivillighet Norge

Siden Familie- og kulturkomiteen har et overordnet ansvar for frivillighetspolitikken orienterer vi også om følgende forslag som er spilt inn til øvrige fagkomiteer.

Prop. 1 LS (2017–2018)— Skatter, avgifter og toll 2018. Skattefradragsordningen for gaver s. 32.

Frivillighet Norges foreslår at Finanskomiteen går inn for å forbedre skattefradragsordningen for gaver gjennom å vedta følgende merknad til budsjettet: ”Det innføres en ny særskilt beløpsgrense for gaver fra bedrifter på 100 000 kr. Ordningen forenkles i form av at frivillighetsregisteret tas i bruk som definisjons-, avgrensnings- og rapporteringsverktøy. Det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger.”

Kap 470 post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak (Justis- og beredskapsdepartementet)

Frivillighet Norge ber om at kuttene på 13,7 millioner kroner til kap 470 post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak reverseres.

Kap 1138 post 70 Støtte til organisasjoner m.m. (Landbruks- og matdepartementet)

Frivillighet Norge ber om at kuttene til kap 1138 post 70 på 30,5 millioner kroner reverseres.

Kap 254, post 70 Tilskudd til studieforbund (Kunnskaps- og forskningsdepartementet)

Frivillighet Norge ber om at kuttet i tilskuddet til studieforbundene reverseres og bevilgningen økes i tråd med pris- og lønnsvekst. Tilsammen innebærer det en bevilgning på 28 millioner kroner utover regjeringens forslag. 

Ideelle aktørers historiske pensjonskostnader (Helse- og omsorgsdepartementet)

Frivillighet Norge har 3 forslag til merknader knyttet til ideelle aktørers historiske pensjonskostnader: ”Stortinget ber regjeringen om å utrede «ideell opprydding» også for kommunale og fylkeskommunale pensjonsavtaler. Stortinget ber regjeringen legge opp til at opptjeningstiden for de historiske pensjonskostnadene beregnes frem til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft. Stortinget ber regjeringen være særlig oppmerksom på at det også kan være grunnlag for å kompensere pensjonskostnadene for ideelle virksomheter som har utført tjenester som ikke er lovpålagte – og at dette må avklares gjennom forhandling mellom avtalepartene.”

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær

Morten Johansen, Politisk rådgiver