Kultur og frivillighet gir god helse

Kultur og frivillighet gir god helse

Helseundersøkelsen i Nord-Trønderlag understøtter at frivillighet gjør frisk

En studie som ble publisert i 2011 dokumenterer at det er en positiv sammenheng mellom deltakelse i kulturaktiviteter og helse. Begrepet
kulturaktivitet inkluderer i undersøkelsen blant annet deltakelse i organisasjonslivet. Funnene baserer seg på tall fra Nord-Trøndelag fra den
såkalte Hunt undersøkelsen (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

Klar sammenheng

I undersøkelsen blir respondentene blant annet spurt om man er tilskuer eller deltaker i ulike kulturaktiviteter. Å delta på møter i en
organisasjon, synge i kor eller spille musikk, er eksempler på aktivitetene som dekkes av undersøkelsen. Resultatene viser at aktivitet i kulturlivet og god helse henger sammen - enten man er deltaker eller tilskuer. De aktive er også i gjennomsnitt mer tilfreds med livssituasjonen sin.

Kvinner og menn

Undersøkelsen viser forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder hvilke typer kulturaktivitet som er helsebringende. For kvinner er
det først og fremst den aktive deltakelsen som har positiv helseeffekt. For menn har imidlertid også det å være tilskuer en klar sammenheng med god helse.

Resultatene støtter teorien om at kulturaktivitet er viktig for folkehelsen. Samtidig er det nødvendig med flere studier over lengre tid for å kunne være sikker på årsakssammenhengen.


Stor undersøkelse

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er en av de største helseundersøkelsene i verdenssammenheng. Det er gjennomført en omfattende
befolkningsundersøkelse i tre runder: 1984-1986, 1995-1997 og 2006-2008.

I rapporten fra 2011, Folkehelse i endring heter det blant annet at: "Befolkningsundersøkelser viser at det er sammenhenger mellom kulturdeltakelse og levealder/helse. Kunnskapen om betydningen av kulturdeltakelse og kulturopplevelser i behandling og rehabilitering har dessuten fått flere forskere til å påpeke at kulturaktiviteter innebærer et potensiale i folkehelsearbeidet. Studier tyder dessuten på at
barn, unge og eldre kan dra helsemessig nytte av større kulturdeltakelse og økt omfang av kulturopplevelser."

Mer informasjon

Bedre helse med kultur (forskning.no)

Beskrivelse av undersøkelsen: Patterns of receptive and creative
cultural activities and their association with perceived health, anxiety,
depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study, Norway
" (pdf)

Last ned rapporten Folkehelse i endring (pdf)