Innvandreres deltakelse

Innvandreres deltakelse

Datamateriale som beskriver innvandreres deltakelse i frivillige organisasjoner er begrenset. Det vi vet tyder på at innvandrerne er svært aktive i innvandrerorganisasjoner og bidrar med mye frivillig arbeid. Deltakelsen blant innvandrere i de tradisjonelle frivillige organisasjonene er imidlertid lav.

Befolkningsundersøkelse om frivillig innsats

Befolkningsundersøkelsen fra 2010 inkluderte et eget utvalg av innvandrere fra Afrika og Asia med en botid på mer enn 5 år. Denne undersøkelsen viser følgende:

  • 36 % av minoritetsgruppen dekket av undersøkelsen deltar i frivillig arbeid i løpet av et år. Denne andelen er så høy at Norge fortsatt ville vært i verdenstoppen i frivillighet, om dette hadde vært hele befolkningen. Andelsprosenten tilsvarer nivået på frivillig innsats i Danmark.
  • Minoriteter deltar lite i kultur- og fritidssektoren, men er mer aktive enn etniske nordmenn innen velferd, rettighetsarbeid og religiøse organisasjoner.
  • Når man justerer for inntektsforskjeller og den høyere andelen minoritetsbefolkning i byer, forsvinner forskjellen i deltakelse mellom minoritetene og etniske nordmenn nesten helt.

Les mer om befolkningsundersøkelsen om frivillig innsats fra 2010

FAFO-rapporter om minoritetsungdom i Oslo

FAFO har publisert to rapporter basert på intervjuer med minoritetsungdom i Oslo (2005, 2007). Disse rapportene konkluderer blant annet med at:

  • Blant ungdom med ikke-vestlig bakgrunn er 51 prosent med i en organisasjon, mens det tilsvarende tallet for ungdom av norsk opprinnelse er 72 prosent.
  • Halvparten av ikke-vestlig ungdom har vært forhindret i å delta i en skolerelatert aktivitet.
  • Bare 1,5 prosent av jenter med pakistansk bakgrunn er aktive medlemmer i idrettslag, mot 34 prosent av de norske jentene.

Les sammendrag av de to FAFO-rapportene.

Frivillighet Norges erfaringsrapport

Frivillighet Norge gjennomførte i 2008 en erfaringskartlegging blant våre medlemsorganisasjoner. Den viser følgende:

  • 2/3 av organisasjonene oppgir å ha enten "ingen" eller "under 5 %" medlemmer med minoritetsbakgrunn (få organisasjoner fører statistikk over antall medlemmer med minoritetsbakgrunn, så svarene er basert på anslag).
  • Inkludering av personer med minoritetsbakgrunn har vært et tema i 71 % av organisasjonene.
  • 61 % av organisasjonene har satt i gang konkrete inkluderingstiltak.

Last ned erfaringsrapporten (pdf)

Rapport: Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor publiserte i 2010 en rapport om sosiale forskjeller i frivillige organisasjoner. Rapporten, som er laget av Bernard Enjolras og Dag Wollebæk, foreligger kun i digital utgave.

Rapporten har en teoretisk del og en del som presenterer statistikk om folks deltakelse i frivillige organisasjoner, med utgangspunkt i kjennetegn som etnisitet, alder, kjønn, inntekt og utdanning. Forskerne har sammenlignet tall fra 1990 og 2007 for å se utviklingen over tid.

Tallene viser at majoritetsbefolkningen deltar i gjennomsnitt i minst én organisasjon innenfor disse kategoriene, mens gjennomsnittet for minoritetsbefolkningen er på 0,5. Gode språkferdigheter og lang botid i Norge øker imidlertid sannsynligheten for at man deltar.

Rapporten kan lastes ned fra hjemmesidene til Senter for forskning om sivilsamfunn og frivillig sektor her: Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering