Nøkkelfakta om frivillighet

Nøkkelfakta om frivillighet


Under følger noen nøkkelfakta om frivillig sektor i Norge fra ulike kilder.

FRIVILLIG INNSATS

  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 147 800 årsverk.
  • 61 % av befolkningen (over 16 år) bidrar med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene årlig. Dette er den høyeste andel som er målt på verdensbasis. Vi deler førsteplassen med Sverige.
  • Over halvparten av det frivillige arbeidet legges ned i kultur- og fritidsorganisasjoner, inkludert idrett.

MEDLEMSKAP

  • Det er anslagsvis 9,2 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner i Norge.
  • Stadig færre er medlem av den organisasjonen de utfører frivillig arbeid for (fra 88 prosent i 1998 til 76 prosent i 2014).

FRIVILLIGE ORGANISASJONER

  • Det finnes over 100 000 lag og foreninger i Norge. I dette tallet er lokale lag og foreninger som er del av en nasjonal organisasjon (for eksempel lokale 4H-klubber) tatt med.
  • De tre største organisasjonstypene målt i prosentandel av de frivillige er Idrett og sport, Velforeninger, grendelag og nærmiljø, Hobby, fritid, utendørsaktivitet og sosiale foreninger.

ØKONOMI

  • Verdiskapingen i frivillig sektor (inkludert verdien av det frivillige arbeidet) var på 125,5 milliarder kroner i 2014.
  • Omfanget på frivillig arbeid anslås til 147 800 fulltidsårsverk i 2014. Det er store variasjoner mellom organisasjonskategorier - innenfor "kultur og fritid" er det over 8 frivillige årsverk pr ansatt.
  • Ser vi bort i fra ideelle velferdsleverandører kommer 23 % av inntektene fra det offentlige, 15 % er gaver og 63 % er egengenererte inntekter (salg, lotterier, medlemskontingent, osv.). Det er store variasjoner mellom organisasjonene.

(Kilder: SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2014, Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind, Fra folkebevegelse til filantropi (2010). Karl Henrik Sivesind, Frivillig sektor i Norge 1997-2004. Bjarte Folkestad, Dag Arne Christensen, Kristen Strømsnes og Per Selle, Frivillig innsats i Norge 1998-2014 (2015), Daniel Arnesen og Karl Henrik Sivesind. Organisasjonslandskap i endring (2014), Frivillighet Norges medlemsundersøkelse høsten 2009. St.meld nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle og SSBs levekårsundersøkelse 2007. Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind, Trygve Gulbrandsen, Det norske organissjonssamfunnet fra 1980 til 2013.)

 

I disse tallene inngår blant annet arbeidslivsforeninger og borettslag, selv om disse tradisjonelt sett ikke regnes som del av frivilligheten i Norge. De er imidlertid med inkludert i FNs internasjonale definisjon av frivillig sektor.