STL Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn

STL Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 13 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse, i Norge.

Hovedoppgaven for STL er å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn, arbeide for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge, samt diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner.

STL har siden opprettelse i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn, samt sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.

Nettside: www.trooglivssyn.no

E-mail: stl@trooglivssyn.no

Telefon nummer: 23081340

Faks: 23081301

Postadresse: Rådhusgt. 1-3 

Postnr/Poststed: 0151 Oslo